Skenande tal (Cluttering)

Senast ändrad 2017-04-12 av Lisa Bengtsson Logoped

Skenande tal, eller cluttering som det också kallas, kan beskrivas som en, utifrån talarens förmåga, alltför snabb och/eller ojämn talhastighet. Detta kan leda till störningar i talets kontinuitet t.ex. upprepningar av ord. Det kan också uppstå avvikande pausering eller att man till följd av det snabba taltempot drar ihop ord eller utelämnar hela eller delar av ord. Talet kan ofta bli svårförståeligt för lyssnaren. Man kan ha både stamning och skenande tal.

 

Så ställs diagnosen

Utredning av skenande tal görs på logopedmottagning. Syftet med utredningen är att fastställa om de upplevda besvären beror på det man betecknar som ”skenande tal”. För att kunna skilja skenande tal från andra störningar av talflytet kan olika aspekter av tal, språk och kommunikation behöva bedömas. Skenande tal uppmärksammas oftast inte förrän i skolåren och är i de flesta fall svårt att diagnostisera före 8 års ålder.

 

Behandlingsalternativ

Behandlingen läggs upp utifrån individuella behov hos patienten. Behandlingen syftar till att öka personens medvetenhet om sitt tal samt hur det skenande talet påverkar lyssnarens förmåga att förstå vad som blivit sagt samt teknik för att påverka förståeligheten i talet.

Remittering

Remiss bör skickas om patienten har ett högt eller ojämnt taltempo och p.g.a detta är svår att förstå. En förutsättning för remissen är att patienten själv upplever ett kommunikativt problem och är motiverad att utreda detta.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Skenande tal (Cluttering) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Skenande tal (Cluttering) ingår i tema Tema logopedi