Småkärlsvaskulit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Systemisk vaskulit är ett samlingsbegrepp för en grupp sjukdomar med gemensamma symptom. Vaskulit betyder kärlinflammation och systemisk innebär att kärlinflammationen kan drabba flera olika organ i kroppen.
Systemiska vaskuliter är autoimmuna sjukdomar. Det innebär att kroppens immunförsvar angriper de egna vävnaderna. Vid systemisk vaskulit angrips blodkärl i olika delar av kroppen och symptomen beror på vilka organ som drabbas. De systemiska vaskulitsjukdomarna indelas ofta efter storleken på de drabbade kärlen, efter vilka organ som drabbas och vad man ser vid mikroskopisk undersökning av drabbad vävnad. Informationen i denna broschyr gäller systemisk vaskulit som drabbar små och medelstora kärl såsom:

  • Wegeners granulomatos
  • Mikroskopisk polyangiit
  • Churg Strauss
  • Polyarteritis nodosa
  • Henoch Schönlein

Systemisk vaskulit är sällsynt, sjukdomen drabbar män och kvinnor lika. Man kan insjukna i alla åldrar men det är vanligast i 60-70 års ålder. Det är okänt varför man insjuknar. 

Så ställs diagnosen

Symptomen varierar från individ till individ. Vissa patienter går länge med diffusa symptom såso feber, värk, viktnedgång ch dålig aptit. Andra patienter insjuknar mer akut med tydliga symptom från olika organ, till exempel lunga eller njure. Alla patienter får inte alla symptom och man kan ha olika symptom i olika stadier av sjukdomen. I princip kan alla organ drabbas. På andra sidan finns exempel på organ som ofta drabbas av vaskulitsjukdom i små och medelstora kärl. 

Behandlingsalternativ

Vaskulit läker inte ut spontant utan kräver läkemedelsbehandling. Den får avpassas efter sjukdomens svårighetsgrad. Ofta är behandlingen kraftfullare i början för att sedan trappas ned. Behandlingen syftar till att dämpa kroppens immunsvar, immunhämmande behandling. De flesta patienter måste ta en eller flera av följande mediciner:

Kortison – immundämpande, ofta hög dos initialt och därefter nedtrappning

Immunhämmande läkemedel – exempelvis cyklofosfamid (Sendoxan), methotrexate, azatioprin (Imurel), mycophenelate mofetil (Cell Cept) med flera.

Därutöver kan det bli aktuellt med läkemedel för att hjälpa ett specifikt organ som drabbats av vaskulit, t ex blodtrycksmedicin för njuren.

Vad kan jag göra själv

Kunskapen om vad som orsakar vaskulit och vad som försämrar vaskulitsjukdom är ofullständig. Det finns ingen kost som försämrar sjukdomen. Vaskulitsjukdom behandlas med immunhämmande läkemedel. Det är sålunda av stor vikt att ge akt på tecken till infektion.

Hur går det? 

Vaskuliter är svåra sjukdomar som kan orsaka allvarlig organskada. Glädjande har dock deras prognos förbättrats betydligt över senare tid tack vare nya läkemedelsbehandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Småkärlsvaskulit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.