Stamning

Senast ändrad 2017-04-12 av Lisa Bengtsson Logoped

Stamning är en störning av talet där individen vet precis vad hen skall säga men för ögonblicket är oförmögen att göra detta. Personen som stammar upprepar ljud eller stavelser, förlänger språkljud eller får inte igång rösten. Det är vanligt att man stammar olika mycket i olika sammanhang. Svårigheterna kan leda till att man undviker situationer, byter ut ord eller undviker att tala. På så sätt kan en person som stammar hålla symtomen dolda. Ibland är undvikandet av stamning är en del av stamningsproblematiken, något som inte alltid är lätt för omgivningen att upptäcka.

 

Orsaken till att man stammar är ej ännu fullständigt klarlagd men den etablerade uppfattningen idag är att anlag för stamning är medfött, men att medfödda och miljömässiga faktorer kan påverka stamningens utveckling. Stamning finns hos ca fem procent bland barn medan knappt en procent av alla vuxna stammar. Stamning debuterar oftast i förskoleåldern och för en del fortsätter stamningen att utvecklas i ungdomstid och vuxen ålder.  Det är vanligt att små barn slutar att stamma relativt snart efter debut, men det är svårt att avgöra vilka barn som kommer att sluta och vilka som kommer att fortsätta stamma vidare i livet.

 

Så ställs diagnosen

Utredning av stamning görs på logopedmottagning. Syftet med utredningen är att fastställa huruvida en person stammar och innefattar utredning både av den hörbara stamningen och personens upplevda stamningsproblem.

 

Behandlingsalternativ

Stamning och stamningsproblematik skiljer sig mellan olika personer. Behandlingen har olika inriktning beroende på ålder, målsättning och individuella behov hos den som stammar. Målet med logopedbehandling är att stödja patienten att undvika så lite som möjligt, visa vägar att påverka stamningen till att bli så mjuk och lätt som möjligt samt att behandlingen ska vara en hjälp till självhjälp. Föräldrakonsultation är en viktig del i behandlingen av barn. När det kommer till förskolebarn som stammar erbjuder vi utöver traditionell interagerad logopedisk stamningsbehandling flera etablerade program: Lidcombeprogrammet, Palin Parent-Child Interaction Therapy (PPCIT) och Restart Demands and Capcities Model (DCM). Sahlgrenska Universitetssjukhuset anordnar också Intensiv stamningsterapi, en behandling för barn och vuxna som stammar.

 

Samtalshjälpmedel

Det finns samtalshjälpmedel som kan underlätta för en del personer som stammar. Tekniken kallas DAF (Delayed Auditory Feedback). Detta hjälpmedel kan provas ut på hjälpmedelscentralen i samråd med logoped om personen som stammar förefaller vara hjälpt av detta.

 

Remittering
Då stamning oftast är situationsberoende och då symtomen kan vara dolda hörs inte alltid stamningen, men problematiken och frågeställningen finns ändå. Remiss till logoped bör skickas så snart frågeställning angående stamning föreligger. Tidiga insatser är av betydelse för behandlingens resultat när det gäller barn som stammar. Föräldraoro i sig föranleder remiss.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Stamning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Stamning ingår i tema Tema logopedi