Struma

Kallas också Atoxisk uninodulär struma, Atoxisk multinodulär struma, Benign tumör i tyreoidea

Bakgrund
Begreppet struma anger endast att hela eller delar av tyreoidea är förstorad och säger inget om genesen till tillståndet. Hormonproduktionen i tyreoidea kan vid struma vara sänkt, normal eller förhöjd. En diffus förstoring av tyreoidea utan knölar (diffus struma) förekommer övergående under tonåren eller vid graviditet. Jodbrist kan också leda till en diffus struma. Jodbrist är mycket ovanligt i Sverige i dag men i takt med ökad invandring kan det vara en bakomliggande faktor hos allt fler. Diffus struma ses även vid Graves hypertyreos och kan också förekomma vid autoimmun tyreoidit (Hashimotos tyreoidit).

En eller flera knölar i tyreoidea förekommer hos 5–7 procent av befolkningen i vårt land. Orsaken är oftast godartad men kan även utgöras av cancer, varför en noggrann utredning måste göras. Orsaken till godartade knölar, så kallade kolloidknutor i sköldkörteln, är i de flesta fall okänd men ärftliga faktorer och jodbrist kan ha betydelse. Godartad knölstruma förekommer i alla åldrar men är vanligast hos äldre individer och kan ibland ge upphov till hypertyreos (toxisk knölstruma, toxiskt adenom). Godartade knölar i tyreoidea kan även utgöras av cystor.

Det saknas nationellt och internationellt vedertagna riktlinjer för kirurgisk behandling av godartad knölstruma, varför en regional medicinsk riktlinje har tagits fram.

Så ställs diagnosen

Utredning
Primärutredning av struma kan ske inom primärvården. Blodprover för kontroll av tyreoideafunktionen tas. Alla resistenser i tyreoidea ska remitteras för finnålsbiopsi. Vid tydligt palpationsfynd kan denna undersökning genomföras med direktpunktion. Vid svårvärderat palpationsfynd sker karakterisering och punktion med hjälp av ultraljud.

Den cytologiska diagnostiken har en relativt hög säkerhet för att påvisa maligna förändringar men falskt negativt resultat förekommer i några procent. OBS! Follikulära tumörer (follikulär neoplasi) är vanligen indikation för kirurgi då det är svårt att skilja mellan follikulär cancer och follikulärt adenom vid cytologi.

Remiss till specialistvård bör utfärdas vid:
Mekaniska besvär, oklar cytologi, hereditet för tyreoideacancer eller hög exposition för joniserande strålning mot halsen

Behandlingsalternativ

Behandling
Kirurgi som behandlingsmetod vid godartad struma är förknippad med låg morbiditet, kort vårdtid och komplikationer är sällsynta. Vid operation av toxisk struma är det nödvändigt med medikamentell förbehandling.

Operationsindikationer, benign atoxisk struma

 • Struma som orsakar mekanisk påverkan i form av symtomgivande kompression av trachea eller esofagus.
 • Struma med mekaniska trycksymtom i övrigt från halsen som påverkar den patientupplevda livskvaliteten.
 • Symtomgivande intrathorakal utbredning
 • Vid stora resistenser (>4cm) bör kirurgi övervägas på grund av osäkerhet i diagnostiken.
 • Recidiverande cystiska resistenser

Operationsindikation saknas som regel för benign atoxisk struma utan lokalsymtom från halsen. Vid kosmetiskt störande struma utan mekanisk påverkan görs en individuell bedömning men vanligtvis avråds patienten från kirurgi.

Operationsindikationer, benign toxisk struma

Diffus struma (Grave’s sjukdom) 

 • Yngre individer (<35 år), speciellt med graviditetsplaner.
 • Höga hormonvärden med uttalade symtom och struma.
 • Uttalad endokrin oftalmopati.
 • Stor struma med mekaniska besvär.
 • Recidiv efter tidigare medikamentell behandling eller radiojodterapi.
 • Situationer då radiojodbehandling inte är lämplig eller om intolerans mot tyreostatika föreligger.

 Toxiskt (autonomt) tyreoideaadenom

 • Unga individer
 • Stort adenom (>3 cm) med mekaniska symtom.
 • Oklar cytologi

Toxisk multinodös struma

 • Stor struma med mekaniska kompressionssymtom från halsen.
 • Intrathorakal utbredning
 • Oklar cytologi

Uppföljning
Efter komplikationsfri kirurgi för benign struma bör den opererande kirurgen värdera PAD och ta ställning till substitution med tyreoideahormon. Detta sker ofta vid en postoperativ kontakt med kirurgmottagningen men sedan omhändertas patienten inom primärvården. Eventuella komplikationer handläggs initialt inom specialistvården, när tillståndet är stabilt återgår patienten till primärvården.

Patienter med struma som inte uppfyller operationsindikationer bör följas upp inom primärvården med ny bedömning och eventuellt förnyad utredning efter 6–12 månader och därefter individuellt.

Kvalitetsregister
Samtliga sjukhus i regionen som bedriver denna typ av kirurgi redovisar data i kvalitetsregistret Scandinavian Quality Register for Thyroid and Parathyroid surgery.

Vetenskapligt underlag
Det saknas prospektiva stora randomi­serade studier som stöd för operationsindikationer för benign struma. Indikationerna baseras därför på publicerade expertutlåtanden med rekommendationer från USA och Europa.

Indikationerna är i enlighet med väl beprövad erfarenhet och har tagits fram i samråd med nätverket Endokrinkirurgerna i Väst, sektorsråden för kirurgi, internmedicin och öron-näsa-hals. Avstämning har även gjorts med onkologspecialister som ansvarar för radiojodbehandling vid SU.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Struma är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.