Ulcerös kolit

Senast ändrad 2016-04-20 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De behandlas och följs i första hand av medicinläkare, så kallade gastroenterologer. Dessa sjukdomar hör till gruppen autoimmuna sjukdomar, det vill säga immunförsvaret ger sig på den egna kroppen och skapar inflammation och vävnadsskada.

Ulcerös kolit ger som huvudsymtom blodiga och slemmiga diarréer. När inflammationen är kraftig kan feber föreligga tillsammans med en uttalad trötthet.

Behandlingsalternativ

Medicinsk behandling syftar till att dämpa inflammationen och på så sätt hindra vävnadsskada. Under sjukdomens förlopp kan det bli aktuellt med operation av olika slag. Antingen på grund utav att mediciner inte hjälper för att dämpa inflammationen eller då inflammationen lett till komplikationer såsom förträngningar på tarmen eller fistlar (falska gångar mellan tarm och tarm, tarm och hud eller tarm och andra organ).

I första hand är behandlingen medicinsk med olika typer av läkemedel som dämpar immunförsvaret.
De kirurgiska behandlingarna som kan vara aktuella är:

Kolektomi (borttagande av tjocktarmen)
Olika typer av rekonstruktion av tarmen efter kolektomi såsom bäckenreservoar, ileorektalanastomos (IRA) och kontinent ileostomi (Kock’s reservoar).
Kolektomi görs akut eller halvakut om inflammationen är kraftig och inte gått att få stopp på med mediciner. Den görs också planerat om förstadier till cancer, eller cancerceller hittas vid koloskopikontroller. Dessa kontroller ska göras vart annat år om du haft sjukdomen i 7 år.

De olika typerna av rekonstruktionerna av tarm är aktuella när tjocktarmen opererats bort.

När det gäller vilken typ av kirurgi som kan vara aktuell för just dig beror det på många olika faktorer. Vilka besvär du har, hur din sjukdomsutbredning ser ut, om du tidigare genomgått någon typ av kirurgi samt hur ändtarmens slutmuskel fungerar. Ditt fall brukar tas upp i en teamkonferens där både gastroenterolog och kirurg deltar. Givetvis är även dina önskemål och synpunkter viktiga.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ulcerös kolit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ulcerös kolit ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar