Utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Ett hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller är ett personligt hjälpmedel. Det är utprovat utifrån en viss persons behov och får inte användas av någon annan. Att få hjälpmedel utlånade genom hälso- och sjukvården kallas för förskrivning av hjälpmedel.

I vissa fall kan även andra verksamheter ansvara för särskilda hjälpmedel, exempelvis Försäkringskassan eller arbetsgivaren.

Före behandlingen

Först görs en bedömning. Om du har svårigheter med aktiviteter i vardagen har du rätt till en bedömning av dina behov. Den ska göras av personal inom hälso- och sjukvården. Personalen, som i detta sammanhang kallas förskrivare, kan vara anställd av kommunen, regionen eller privat vårdgivare som har avtal med regionen eller kommunen.

Du ska ha en aktiv roll i behovsbedömningen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av hjälpmedlet. Det är också genom förskrivaren som du får ditt hjälpmedel även om det ibland levereras av personal från hjälpmedelscentralen.

Så går det till

För en bedömning kan du vända dig till exempelvis:

  • arbetsterapeut eller fysioterapeut
  • kommunsjuksköterska eller distriktssköterska
  • den klinik du har kontakt med
  • synscentral eller hörcentral
  • barn- och ungdoms- eller vuxenhabiliteringen

I allmänhet finns ingen speciell avgift för de hjälpmedel som regionens verksamheter lånar ut. Du bekostar dock själv:

  • förbruksmaterial som kan köpas i allmän handel, exempelvis batterier och lampor
  • driftskostnader, exempelvis el
  • transporter av hjälpmedel under lånetiden
  • reparation under utlandsvistelse

Hjälpmedlet förskrivs som ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel (i vissa fall vårdnadshavare eller god man/förmyndare) ansvarar för det under lånetiden.

När du får ett hjälpmedel ska det vara utprovat tillsammans med dig och du ska ha fått en bruksanvisning samt övrig information om hur du ska använda och sköta ditt hjälpmedel. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning eller om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.

Efter behandlingen

Vid frågor om ditt hjälpmedel tar du i första hand kontakt med den som förskrivit hjälpmedlet. Om det står angivet en annan person i låneförbindelsen vänder du dig till den personen istället. Ibland tar någon annan person över ansvaret för hjälpmedlet, exempelvis om du fått hjälpmedel på sjukhuset och sedan får ta det med dig hem. I så fall ska du få informationen om vem du ska vända dig till i fortsättningen.

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du lämna tillbaka det till den enhet som anges på låneförbindelsen. Om du inte vet varifrån du har fått hjälpmedlet kan du ringa till distriktsarbetsterapeut eller hjälpmedlescentralen som kan hjälpa dig med att hitta rätt ställe för återlämning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utprovning och förskrivning av hjälpmedel är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i tema Tema arbetsterapi