Utredning Cochleaimplantat vuxna

Senast ändrad 2016-03-22 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vilka vuxna kan ha nytta av ett CI?

Att leva med en grav hörselnedsättning som vuxen påverkar livet på olika sätt. Det innebär förändrade förutsättningar för samspel med andra människor liksom svårigheter att kunna ta del av information, och kunna delta på lika villkor som andra. Personer med grav hörselnedsättning är alla olika som individer och lever olika liv vilket också innebär att de har olika behov, inte minst hörselbehov.

Alla personer med grav hörselnedsättning har mycket svårt att uppfatta tal i bullriga miljöer, samt svårigheter att uppfatta tal i telefon. Att uppfatta tal i tysta miljöer kan också vara svårt, om man inte ser ansiktet på den man pratar med och samtidigt kan läppavläsa.

Vuxna med dubbelsidig svår hörselnedsättning kan få en förbättrad hörförmåga med hjälp av cochleaimplantat. De flesta som får ett CI har en hörselkurva på båda öronen som är sämre än 70-80dB. De har provat några av de nyaste hörapparaterna och kan med sina hörapparater i kombination med andra tekniska hjälpmedel knappt uppfatta tal i telefon, de kan inte uppfatta tal i bullriga miljöer och behöver läppavläsa som stöd för att kunna uppfatta tal även i tysta miljöer.

Hur bra hörsel får man med ett CI?

Majoriteten av vuxna som erhåller cochleaimplantat är mycket nöjda med den "nya" hörseln. Ingen kan dock före en operation säga hur nöjd en enskild individ kommer att bli med sin CI-hörsel. Det beror delvis på vilka förväntningar man har inför CI-användning. För vissa personer kan CI ge ett ökat stöd för läppavläsning, för andra kan CI bidra till att man kan uppfatta tal i lugna kommunikationssituationer, för en tredje grupp kan även taluppfattningen i bullriga situationer förbättras. De allra flesta CI-användare får med sitt CI tillgång till hela ljudfrekvensomfånget, från basljud till diskantljud.

Det kan ta lång tid att vänja sig vid det nya CI-ljudet. Vissa CI-användare beskriver det nya ljudet som ett ”Kalle Anka”-ljud innan man vant sig. För att hjärnan skall lära sig att tolka den nya ljudupplevelsen krävs målmedveten träning.

CI ger inte normal hörsel. De flesta har kvarstående svårigheter att uppfatta tal i bullriga miljöer. Ett flertal faktorer påverkar hur nöjd man är med sitt implantat. Det kan handla om hur länge man haft en hörselskada, om man innan CI-operation använt hörapparat, hur mycket man tränar med sitt CI, liksom vilka förväntningar som infriats.

Så går det till

När man som vuxen med grav hörselnedsättning går in i utredningsprocessen kommer man att utredas på följande sätt:

Hörseltester med och utan hörapparat. Inför beslut om CI behöver man veta hur mycket patienten hör. Man undersöker hörseln utan hörapparat respektive vilken hjälp patienten har av sina nuvarande hörapparater. Inför ett eventuellt CI är det mycket viktigt att hörapparater används för att aktivt stimulera hörseln.

Många personer med grava hörselnedsättningar kan uppleva det som påfrestande att göra flera hörselmätningar

Kompletterande hörseltester: Saknas viktig information från tidigare mätningar görs kompletterande tester och undersökningar, bl a med hjärnstamsaudiometri (ABR) och otoakustiska emissioner (OAE). Det kan också behövas en komplettering med balanstester.

Kompletterande bildundersökningar görs på din hemort, skiktröntgen och ibland magnetkameraundersökning.

Samtal med läkare: Vi går igenom dina önskemål och förutsättningar för hörsel och kommunikationsförbättring med ett eventuellt CI.

Samtal med CI-pedagog: Här berörs dina förväntningar på CI; i vilka situationer du tror att CI kan hjälpa dig i? vilka situationer kommer fortfarande att vara svåra hörselmässigt? Ett test av hörförståelse görs också.

Inför ställningstagande till CI förutsätts att du själv varit aktiv i din hörsel- och kommunikationsrehabilitering i form av deltagande i fördjupat rehabiliteringprogram i ditt lokala hörselrehabiliteringsteam. Vi kan förmedla denna kontakt om man inte haft dessa rehabiliteringskontakter tidigare.

Träff med CI-användare: Man får möjlighet att träffa en person som använder CI och har liknande hörselbakgrund. Personen kan berätta om sina upplevelser kring operation, inkoppling och hörselträning och hur CI-hörseln fungerar till vardags. Man får möjlighet att få svar på sina frågor och funderingar.

När ovanstående besök är avslutade tar CI-teamet beslut om operation skulle kunna erbjudas. Om så är fallet kommer man att få ytterligare vårdkontakter.

Kirurgbesök: Genomgång av ditt hälsoläge, planering för vidare förberedelser inför narkos och operation, om

detta är aktuellt.

Teknisk information: Information om cochleaimplantat och processorer med val inför operationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Utredning Cochleaimplantat vuxna är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Utredning Cochleaimplantat vuxna ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård