Vård i livets slutskede

Kallas också palliativ vård

Vård i livets slut är en viktig del av palliativ vård, som innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård består av en tidig fas som kan vara lång, och en sen fas som kan omfatta dagar, veckor eller någon månad. Denna sena fas av palliativ vård är vad man i allmänhet menar med vård i livets slut.

En utveckling av hospicerörelsen

Dagens palliativa vård är en utveckling av den moderna hospicerörelsen som grundades på 1960-talet. Ett palliativt förhållningssätt innebär att man ser till både fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner. Målen med vården är bland annat att:

·         lindra plågsamma symtom

·         ge patienterna och de närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen

·         hjälpa patienterna att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden inträffar

Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Det är därför viktigt att vården utformas i samverkan med dem och att deras önskemål beaktas så långt det är möjligt. Det är också viktigt att de närstående får information om bland annat Närståendepenning som kan ge möjlighet till ledighet för att vara tillsammans med den som är svårt sjuk.

Palliativ vård skall erbjudas alla i livets slut
Palliativ vård beskriver ett vårdinnehåll oavsett hur vården är organiserad. Det innebär att den inte är knuten till särskilda vårdavdelningar eller vårdinrättningar. 

Varje människa är unik och upplevelsen av att närma sig döden varierar beroende på det liv personen levt och vilka erfarenheter hon/han har med sig.

Oavsett var patienten bor och vilken sjukdom patienten har ska palliativ vård och vård i livets slutskede kunna erbjudas på sjukhus, särskilt boende eller i den egna bostaden. I Göteborg finns dessutom tre hospice som är specialiserade på vård i livets slut.

För dem som har en komplex situation avseende symtom och/eller socialt men ändå vill vårdas hemma, kan Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) vara ett alternativ inom Göteborgs stad. Inom ASIH finns sjuksköterskor, rehab-personal, kuratorer och läkare med kompetens inom palliativ vård. I kommunerna runt Göteborg är hemsjukvården organiserad på ett annat sätt som möjliggör vård i den egna bostaden.

Avdelning 604 är en palliativ enhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är belägen på Högsbo sjukhus. Där kan man få sjukhusvård för hjälp med symtomlindring av personal som är specialiserad inom palliativ vård.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Vård i livets slutskede är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Vård i livets slutskede ingår i tema Tema palliativ vård