CRS/HIPEC

CRS/HIPEC står för Cytoreduktiv kirurgi/Hyperterm (varm) intraperitoneal cellgiftsbehandling och används vid behandling av spridd cancer i bukhinnan.

Behandlingen innebär att bukhålan sköljs med varm cytostatika efter det att alla synliga tumörer opererats bort. Behandlingen är komplicerad och utförs på fyra sjukhus i landet, varav Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett.

Teamet och vårdplanen

Genom hela vårdkedjan tas våra patienter om hand av personal med stor vana av avancerad cancerkirurgi och CRS/HIPEC. Som patient får du en personlig vårdplan. Ungefär två veckor innan operationen kallas du till ett inskrivningsbesök och får träffa kirurg, narkosläkare, stomiterapeut och sjuksköterska.

Varje vecka diskuteras inremitterade patienter vid en multidisciplinär behandlingskonferens där radiolog, onkolog, kirurg och kontaktsjuksköterska deltar. Svårare fall diskuteras även vid en nationell behandlingskonferens digitalt varannan fredag. HIPEC-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset består av kolorektalkirurger, radiologer, onkologer, anestesi- och operationssjuksköterskor. Vid behov medverkar leverkirurg, bukväggskirurg, urolog eller annan kompetens vid operationerna, och även thoraxkirurg och kärlkirurg finns tillgänglig.

Forskning och samverkan

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs forskning för att öka förståelsen för de biologiska processer som resulterar i peritoneal carcinos, eller cancer i bukhinnan. Här finns en välutvecklad forskningsmiljö, med två avancerade forskningslaboratorier i direkt anslutning till den kliniska verksamheten. Det finns en omfattande klinisk och vetenskaplig samverkan mellan HIPEC-enheterna i landet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar i flera nationella forskningsprojekt inom verksamhetsområdet, exempelvis den kliniska läkemedelsstudien EFFIPEC, där vi räknar med att inkludera en stor andel av patienterna som blir aktuella för CRS/HIPEC under de kommande åren.

LÄS MER: Nationellt vårduppdrag CRS/HIPEC - RCC (cancercentrum.se)