Nationell högspecialiserad vård – för vårdgivare

Nationell högspecialiserad vård bedrivs inom flera vårdområden på sjukhuset. På den här sidan finns information för dig som ska remittera till NHV-enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sidan är under uppbyggnad och fylls på kontinuerligt.

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom behandling av barnglaukom och barnkatarakt. 

Behandlinen finns också på St: Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


CRS/HIPEC

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom CRS/HIPEC från och med 1 januari 2023. Övriga enheter är:

 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala

Vid frågor, hör av dig till sjukhusets koordinatorer för CRS/HIPEC: malin.jademan@vgregion.se eller emma.setterberg@vgregion.se

Du når även via kirurgmottagning 1 SU/Östra på telefonnummer 031-3434777.

Är du patient? Här kan du läsa mer om CRS/HIPEC på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Extraktion av pacemakerutrustning

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom extraktion av pacemakerutrustning.

Kontakt för vårdgivare:

Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och be att få bli kopplad till ansvarig thoraxkirurg Jakob Gäbel. Om han inte är tillgänglig så be att få prata med kardiologbakjouren på Sahlgrenska.

Remisser faxas till Thoraxsekretariatet 031-417991

Är du patient? Här finns mer information om extraktion av pacemakerutrustning  


Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Från 1 oktober 2022 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHVe) av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. All information om hur det går till vid remittering av patient, inklusive remissmall finns på RCC:s hemsida:

Nationellt vårduppdrag fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer - RCC (cancercentrum.se)

Är du patient? Här kan du läsa om fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar.

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel.

Vården är koncentrerad till Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2009.

Remissförfarande

Underlag hjärtkonferens

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Hjärttransplantation

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärttransplantation. Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

För att komma i kontakt med oss kan du ringa växeln på telefon 031-3421000 och be att få tala med Niklas Bergh, sektionschef och överläkare i kardiologi, eller Martin Westerberg, sektionschef och överläkare i thoraxkirurgi.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Intensivvård vid svår leversvikt

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Är du patient? Här kan du läsa om intensivvård vid svår leversvikt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Isolerad hyperterm perfusion

Från den 1 januari 2023 är isolerad hyperterm perfusion koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remiss skickas från hemortssjukhus till NHV-enheten. Inför utfärdandet av remiss för ILP ska patienten ha genomgått:

 • utredning avseende metastatisk sjukdom med positronemissionstomografi kombinerat med datortomografi (PET-CT) alternativt CT (thorax/buk/hjärna)
 • biopsi/cytologi för att verifiera diagnos (om detta inte är kliniskt uppenbart)
 • magnetresonanstomografi (MRT) av extremitet vid sarkom eller stora primärtumörer.

Information om utfallet av dessa undersökningar ska bifogas i remissen och vid tveksamheter ska bilder länkas över för granskning. Med remissen önskas även tidigare journalanteckningar som sammanfattar patients sjukdomsförlopp, tidigare behandlingar och undersökningar. Innan remissen skickas har patienten diskuterats regionalt på MDK, och ofta har ansvarig läkare varit i kontakt med NHV-enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och diskuterat patienten.

Remissen bedöms av ansvarig kirurg i melanomteamet. Patienten kontaktas per telefon och erhåller information och remissen kompletteras med information direkt från patienten. Vid behov kallas patienten till ett besök på NHV-enheten. Återkoppling till remitterande via remissvar. Vid oklarheter angående indikation kontaktas remitterande enhet direkt.

Kontakt

Remiss inklusive specialistvårdsremiss faxas, alternativt skickas, till NHV-enheten på SU/Sahlgrenska, som sedan ansvarar för att bedöma patienten och kalla för operation.

Adress:

Sektionen för Bröst och melanomkirurgi
Kirurgimottagningen
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Fax: 031-829832

Telefon Kirurgimottagningen: 031-3421676 må-to klockan: 10.00-12.00.

Kirurg som är ansvarig för verksamheten går alltid att kontakta på kontorstid året runt. Vid akuta ärenden är denna person även tillgänglig via telefon för konsultation dygnet runt, året runt. Ring Avd 132 och be om kontaktuppgifter till ansvarig kirurg för isolerad hyperterm perfusion alternativt ring växeln på SU/Sahlgrenska och be att få tala med Roger Olofsson Bagge.

Telefon avdelning 132: 031-342 11 32

Telefon växeln SU/Sahlgrenska: 031-342 10 00

Är du patient? Här kan du läsa om isolerad hyperterm perfusion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Kurativt syftande behandling av vulvacancer

Från 1 januari 2023 är Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset en enhet för nationell högspecialiserad vård inom kurativt syftande behandling vid vulvacancer. Övriga är:

 • Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus
 • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset
 • Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping

Varje fall av nydiagnostiserad, misstänkt eller recidiverande av vulvacancer tas upp veckovis på nMDK. Vid misstanke om eller bekräftad vulvacancer mailas eller faxas remiss till en nationell koordinator. Patientlista sammanställs av koordinatorn och skickas ut till övriga nationella centra samt andra inremitterande dagen innan nMDK.

Alla rutiner, tider och kontaktuppgifter finns samlade hos Regionalt Cancercentrum Väst

Är du patient? Här finns mer information om kurativt syftande behandling vid vulvacancer

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Kroniska lungsjukdomar hos barn

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vissa kroniska lungsjukdomar hos barn. 

Kontakt för vårdgivare 

Adress:

Lungmottagning barn
Diagnosvägen 21
SU/Östra
41685 Göteborg

Fax: 010-4357507

Telefon: 031-3420000 (växel)

Barnlungkonsult: 031-3434624

LÄS MER: NHV - Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin (barnlakarforeningen.se)

Är du patient? Här kan du läsa mer om kroniska lungsjukdomar hos barn


Levertransplantation

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom levertransplantation. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2010.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Lungtransplantation

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom lungtransplantation. 

Lungtransplantation är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund sedan 2010.

Information till dig som remitterar patient till Transplantationscentrum och/eller vårdar patient på annan vårdenhet

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer från 1 april 2023.

Övriga enheter är:

 • Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus 
 • Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset
 • Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset

Kontaktväg vid frågor från vårdgivare: Kontakta kirurgimottagningen SU/Sahlgrenska via sjukhusets växel: 031-342 10 00.

Är du patient? Här kan du läsa mer om Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 


Neuromuskulära sjukdomar

Remiss

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av vuxenneurolog/barnneurolog. Patient som bor i region med NHV-enhet remitteras i första hand till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittenten välja fritt, men vi rekommenderar remittenter att etablera kontakt med en av enheterna för fördjupat samarbete och stöd i kompetensutveckling. PAL-skapet kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för fortsatt uppföljning av patienten efter avslutad utredning på NHV.

En vårdsammanfattning/vanlig remiss ska bifogas remissmallen, samt kopior på utförda undersökningar, prover och läkemedelslista.

Länk till remissmall vuxna

Länk till remissmall barn och ungdom

Läs mer här: Nationell högspecialiserad vård för barn och ungdomar med neuromuskulära sjukdomar - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontaktuppgifter Vuxen: Neuromuskulärt centrum (NMC) växel 031-3421000 för medicinska frågor.

För administrativa frågor: Ulrika Wallin, 031-3424194 samt Susanna Edvardsson, 031-3426919.

Kontaktuppgifter Barn: Emma Jiveland, 031-3434921 (frågor om utredning).

Sektionsledare Johanna Weichbrodt, Neurologisk utredningsmottagning barn, tel: 0722-099 533, 031-343 76 02 (frågor om uppföljning)

NVH-enheterna erbjuder telefonkonsultation vid akuta frågeställningar avseende diagnosgrupper som omfattas av NHV-uppdraget och som inte kan handläggas med stöd av regionsjukhusneurolog. Kontakt tas då via ordinarie jourlinje barnneurologi/vuxenneurologi. 

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD), även kallat preimplantatorisk genetisk testning (PGT) .

Vården bedrivs även vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Remissmall

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Prematuritetsretinopati (ROP)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård av prematuritetsretinopati, ROP. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två är:

 • Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus
 • Region Stockholm genom S:t Eriks ögonsjukhus (inklusive undertillstånd för vitreoretinal kirurgi vid näthinneavlossning)

Via länkarna nedan hittar du användbar information för dig som vårdgivare, bland annat kontaktuppgifter:

Remiss nationell högspecialiserad vård för prematuritetsretinopati ROP

Informationsblad att ge till föräldrar

Mer om NHV-tillstånd och kontaktuppgifter

Är du patient? Här kan du läsa om prematuritetsretinopati på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Primär skleroserande kolangit (PSC)

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till sekreterare på endoskopimottagningen GEA (på SU/Sahlgrenska). Klockan 9-12.

Remissmall för nationell högspecialiserad vård vid primär skleroserande kolangit (PSC)

Är du patient? Här kan du läsa om primär skleroserande kolangit

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Resttillstånd efter polio

Alla remisser ska skickas till Remissportalen

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till Postpoliomottagningen Högsbo.

LÄS MER:

Postpoliomottagning Högsbo - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till remittenter inför remittering till nationell högspecialiserad vård

Remissmall NHV polio

Nyhetsbrev 1 2024-01-03

Är du patient? Här kan du läsa mer om resttillstånd efter polio


Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND)

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer (RPLND) från 1 januari 2023.

Den andra enheten är Region Stockholm.

Samtliga patienter som är aktuella för retroperitoneal lymfkörtelutrymning
ska anmälas till Nationell MDK RPLND. Läs mer om detta på RCC:s hemsida, under stycket Information till utredande och remitterande enheter

Vid övriga frågor, kontakta Anna Grenabo Bergdahl, urolog och överläkare, via växeln på  031-342 10 00. 

Är du patient? Här finns mer information om Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

 


Svårbehandlat självskadebeteende

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlat självskadebeteende. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två finns i Region Skåne och Region Stockholm.

Alla remisser ska skickas till remissportalen. Remissanvisning hittar du här.

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till självskadeenheten.

Mail: su.psykaffek.nhv.sjalvskadeenheten@vgregion.se

Är du patient? Här kan du läsa mer om svårbehandlat självskadebeteende

Tillståndets definition (Socialstyrelsen hemsida) 


Svårbehandlade ätstörningar

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlade ätstörningar. Vi är en av fem enheter i landet, övriga fyra finns i regionerna Skåne, Stockholm, Uppsala och Västernorrland. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns sedan tidigare två avdelningar för heldygnsvård; en för patienter som är 16–24 år och en avdelning för patienter som fyllt 25 år. En avdelning för patienter yngre än 16 år är under planering och kommer att starta inom kort. 

Behandlingen som vi erbjuder är individanpassad och baserad på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet inom ätstörningsvården. Ett multiprofessionellt team arbetar i ett nätverk runt patienten där vi kombinerar psykiatrisk och medicinsk kompetens för att på bästa sätt stödja patienten. I behandlingen kan det bland annat ingå kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, miljöterapi, mentaliseringsbaserad terapi, nutritionsbehandling och gruppbehandling. En behandlingsperiod på heldygnsvård kan vara upp till tolv veckor.

Patienter med primärdiagnos allvarlig ätstörning, och där potential till förbättring i ätstörningssjukdomen finns, som genomgått dagsjukvård eller heldygnsvård minst en omgång kan vara aktuella för att remitteras till oss för NHV-vård.

Remiss till NHV-enhet bör utfärdas av vuxenpsykiater/barnpsykiater. Huvudansvaret för behandlingen kvarstannar hos remittenten, liksom ansvar för eventuell sjukskrivning/intygsskrivning och vid behov sammankallande till SIP-möte. Efter avslutad bedömning och behandling på NHV kommer patienten att ha sin fortsatta behandling och uppföljning på hemortssjukhuset.

Remisser skickas till:

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Remiss Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid svårbehandlade
ätstörningar (vuxna)

Remiss Nationell högspecialiserad vård-viss vård vid svårbehandlade
ätstörningar (barn och unga under 18 år)

Kontaktuppgifter vuxen (>25 år): Anorexi-bulimienheten för vuxna, Enhetschef Afson Ganjaei, telefon: 031-3436443, 070–0206197

e-post: afson.ganjaei@vgregion.se

Kontaktuppgifter barn och unga vuxna (<25 år): Ätstörningscentrum barn och unga vuxna.

Avdelning 16–24 år: Tf vårdenhetschef Lena Haglund Backman, telefon: 070-0824496

e-post: lena.haglund_backman@vgregion.se

Avdelning <16 år: Enhetschef Anne-Line Solberg, telefon: 070–0823691

e-post: anne-line.solberg@vgregion.se

Är du patient? Läs mer om svårbehandlade ätstörningar här

Socialstyrelsen: Svårbehandlade ätstörningar


Tarmrehabilitering för barn

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom tarmrehabilitering barn. Vi är en av fyra enheter i landet, övriga tre finns i Region Skåne och Region Stockholm samt Region Uppsala.

Kontakt: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till Tarmsviktscentrum-barn / Mag-tarm och levermottagning barn.

Är du patient/anhörig? Här kan du läsa mer om tarmrehabilitering för barn


Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till gastrokonsult mellan klockan 8-16.45 och leverjour på jourtid.

Remissmall NHV TIPS SU.pdf (vgregion.se)

Är du patient? Här kan du läsa om TIPS på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Kraniofacial kirurgi

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss kraniofacial kirurgi. 

Vården är koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset sedan 2012.

Kirurgi kranio och ansikte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Endometrioskirurgi

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad endometrioskirurgi.

Vården bedrivs även vid Akademiska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus och Södersjukhuset.

Endometriosteamet Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom viss vård vid prolaps och urininkontinens. Vi är en av tre enheter i landet, övriga två är:

I uppdraget ingår all vaginal nätkirurgi vid prolaps, ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät och inkontinensslyngor.

Observera att följande inte ingår i NHV-uppdraget:

 • Abdominella prolapsnät
 • Primär översuturering/resektion av delar av nät
 • Mindre allvarliga komplikationer vid nätkirurgi, t.ex. exponering utan symptom
 • Klyvning av inkontinensslyngor på grund av oförmåga att tömma blåsan
 • Slyngplastik (TVT, TVT-O, TOT) vid inkontinens
 • Kombinerad rektal och vaginal prolaps
 • Utredning och eventuell kirurgi (både inkontinens och prolapsoperationer) av unga kvinnor. Observera dock att insättning och borttagande av nät och slyngor ingår i definitionen
 • Levatorskador
 • Patienter med misstanke om malignitet
 • Svåra förlossningsskador, akut/semiakut omhändertagande
 • Missade bristningar Grad II
 • Smärttillstånd i bäckenbotten
 • Rektusdiastas

Vaginal nätkirurgi vid prolaps

Med hänsyn till ökad risk för komplikationer skall vaginala prolapsnät i första hand användas vid recidiv. MRI bäcken kan vara bra för kartläggning av anatomin vid missbildningar inför operation med till exempel ett vaginalt nät.

Ställningstagande till borttagande av nät (innefattar prolaps- och inkontinensnät)

Indikationen för att ta bort ett vaginalt nät är:

 • ihållande smärta
 • erosion till uretra/blåsa eller
 • större exponering av nätet i vagina.

Smärtan bör ha uppkommit i nära anslutning till primäroperationen. Den initiala smärtutredningen åligger remittenten.

Tänk på att välja rätt remissmall beroende på remissindikation. Remissen ska skrivas av en gynekolog med erfarenhet inom prolapskirurgi och fyllas i fullständigt. Bifoga om möjligt kopior på tidigare operationsberättelser.

Här hittar du våra remissmallar:

Remiss NHV nät IN

Remiss NHV nät UT

Kontakt för vårdgivare: Ring växeln på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-3421000, och begär att bli kopplad till operationskoordinator på Gynekologi Östra.

Är du patient? Här kan du läsa om vård vid prolaps och urininkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida) 


Ryggmärgsskador

Västra Götalandsregionen, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård inom ryggmärgsvård och rehabilitering. Uppdraget finns även i Region Västerbotten, Region Stockholm och Region Skåne.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot patienter:

 • primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter
 • barn med ryggmärgsskada
 • mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator

Kontakt för vårdgivare
Koordinator Susanne Daun, telefon 031-342 41 41, måndag-fredag.

Remiss
Remiss för kontakt med NHV-rehabiliteringsinstans

LÄS MER

Nyhetsbrev 6 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård

Nyhetsbrev 5 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård

Nyhetsbrev 4 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård

Nyhetsbrev 3 Ryggmärsskador - Nationell högspecialiserad vård
Rapport till Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 2 Ryggmärgsskador – Nationell högspecialiserad vård

Nyhetsbrev 1 Ryggmärgsskador - Nationell högspecialiserad vård

Tillståndets definition (Socialstyrelsens hemsida)


Visceral transplantation

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom visceral transplantation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ensam utförare av visceral transplantation i Sverige.

Mer information och kontaktuppgifter:

Tarm- och flerorgantransplantation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Är du patient? Här kan du läsa mer om visceral transplantation


Viss vård inom könsdysfori

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori. Vi är en av tre enheter i landet som ansvarar för denna vård, övriga två finns i Region Stockholm och Region Östergötland.

De tre tillståndsinnehavarna kommer att samverka parvis med vardera en enhet i annan region. Västra Götalandsregionen kommer att samverka med Region Västerbotten, Region Stockholm kommer att samverka med Region Uppsala och Region Östergötland kommer att samverka med Region Skåne.

Kontakt för vårdgivare:

Mottagningen nås på telefon 0322 22 67 90. Rådgivning för vuxna tisdag och torsdag 8.30-9.30 och för barn och ungdomar upp till 18 år på tisdagar 8.30-9.30. Mottagningens sekreterare nås måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 8.30-9.30 och onsdagar 11-12.

Mail: su.aff.lundstrom@vgregion.se

LÄS MER: Viss vård inom könsdysfori

Är du patient? Här kan du läsa mer om viss vård inom könsdysfori


Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Två enheter för nationell högspecialiserad vård bedriver från januari 2024 vård för kronisk tarmsvikt hos vuxna: Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Tarmsvikt innebär tillstånd av olika genes där magtarmkanalens funktion är nedsatt så pass att regelbunden intravenös vätska eller intravenös nutrition är nödvändig för att bibehålla hälsan.

De två NHV-enheterna bedömer och vårdar vuxna (personer ≥18 års ålder) som behandlas med parenteral vätska eller parenteral nutrition regelbundet (minst en gång per vecka) och under en period >3 månader.

Patienter med tarmsvikt där det står klart att denna kommer att kvarstå >3 månader kan remitteras tidigare. Vanliga exempel är tunntarmfistulering till öppen buk, massiv förlust av tunntarm vid mesenterisk ischemi, och liknande akuta händelser.

Begränsningar

De två Tarmsviktenheterna dimensioneras efter sitt nationella uppdrag, och har inte kapacitet att behandla närliggande tillstånd såsom:

 • Tarminsufficiens, d v s tillstånd som kräver nutritionellt stöd och/eller farmakologisk behandling för att kompensera för ökade förluster från magtarmkanalen, men inte kräver intravenöst stöd
 • Tillstånd där magtarmkanalen har normal funktion men personen svälter viljemässigt
 • Patienter med tarmsvikt och aktiv cancersjukdom med förväntad överlevnad <2 år
 • Bukkatastrof i akut skede, såsom anastomosläckage, trauma eller akut pankreatit
 • Tarmfistel utan tarmsvikt
 • Aktiv underliggande sjukdom utreds och handläggs inte rutinmässigt av Tarmsviktenheten

Patienter som redan behandlas för tarmsvikt

Socialstyrelsen har beslutat att även patienter som redan har etablerat parenteralt stöd bör remitteras till ett av de två NHV-enheterna för en bedömning. Denna kommer att ske i nära samarbete med Regionerna, som fortsätter ha ansvar för den fortlöpande vården. Syftet är att uppnå en jämlik vård med prospektiv kvalitetsregistrering av alla patienter nationellt.

Vilka behandlingar utför vi?

Parenteralt stöd

Grundbehandlingen för tarmsvikt är säker och långvarig parenteral nutrition eller vätska. Detta är en multidisciplinär behandling som innebär ett samarbete mellan Tarmsviktenhet, patientens regionala sjukhus och ofta hemsjukvården. Ett fokus är att förhindra och behandla komplikationer.

Behandling av tarmsvikt

I vissa fall är det också möjligt att förbättra magtarmkanalens funktion. Metoderna inkluderar kirurgisk rekonstruktion av magtarmkanalen, tillväxtfaktorbehandling, tarmtransplantation och kirurgisk tarmförlängning. Dessa behandlingar sker inom de två Tarmsviktenheterna.

Remissförfarande

Vart skall jag remittera?

Patienterna remitteras till SU respektive KS beroende på var patienten bor:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Blekinge län

Dalarnas län

Hallands län

Gotlands län

Jämtlands län

Gävleborgs län

Jönköpings län

Norrbottens län

Kalmar län

Stockholms län

Kronobergs län

Södermanlands län

Skåne län

Uppsala län

Västerbottens län

Värmlands län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

 

Östergötlands län