Svårbehandlade ätstörningar

Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, inom svårbehandlade ätstörningar och för alla åldrar.

Vi är en av fem enheter i landet, övriga fyra finns i regionerna Skåne, Stockholm, Uppsala och Västernorrland. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns sedan tidigare två avdelningar för heldygnsvård: en för dig som är 16–24 år och en avdelning för dig som fyllt 25 år. En avdelning för dig som är yngre än 16 år är under planering och hoppas kunna starta upp inom kort. På heldygnsvård får du som patient intensiv ätstörningsbehandling dygnet runt på en av våra avdelningar under en viss period.

Så blir du patient hos oss

Du som lider av allvarlig och svårbehandlad ätstörning och av olika skäl inte kunnat tillgodogöra dig behandling på din hemort kan bli remitterad till oss, oftast från en specialiserad ätstörningsenhet. När vi har fått all information som behövs bedömer vi i samråd med din ätstörningsenhet om du uppfyller kriterier för vård hos oss och efteråt tar vi kontakt med dig för att tillsammans planera din behandling på en av våra avdelningar.

Vår behandling

Vården som vi erbjuder är individanpassad och baserad på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet inom ätstörningsvården. Hur just din vård kommer att se ut planerar vi tillsammans med dig, dina närstående och din hemklinik vid ett eller flera förberedande besök innan du kommer till oss för behandling. I behandlingen kan det bland annat ingå kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, miljöterapi, mentaliseringsbaserad terapi, nutritionsbehandling och gruppbehandling. Vår ambition är att skräddarsy behandlingen till dig så att vi bäst kan hjälpa dig att tillfriskna på ett säkert och effektivt sätt. En behandlingsperiod på heldygnsvård kan vara upp till tolv veckor. Efteråt planerar vi i samråd med dig och din hemklinik din fortsatta behandling. Vi eftersträvar en sammanhållen och kontinuerlig vårdkedja så att vi kan säkerställa att du får rätt behandling på rätt vårdnivå.

Multiprofessionellt team

När du får behandling hos oss kommer du att ha ett team omkring dig som består av psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, skötare, vårdadministrativa sekreterare och läkare. Teamet arbetar i ett nätverk runt dig och individanpassar insatserna utifrån dina behov och tillstånd. På våra avdelningar kombinerar vi psykiatrisk och medicinsk kompetens för att på bästa sätt kunna stödja dig i din tillfriskningsprocess.

Forskning och utbildning

Hos oss bedrivs utbildning och kliniknära forskning i samarbete med bland annat Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningen handlar om att på olika sätt försöka förstå, förebygga och behandla ätstörningar. När du kommer till oss för behandling är det sannolikt att du blir tillfrågad om att delta i de forskningsprojekt som pågår eller att du får träffa en forskningsledare. Under behandlingen kan du också träffa vårdpersonal som är under utbildning.

LÄS MER: