Organisation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades den 1 januari 1997 när man slog ihop de tidigare sjukhusen Sahlgrenska, Mölndal och Östra. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår sedan 1 januari 1999 i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen beställer den vård som ska bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För sjukhuset finns dessutom en politisk styrelse med nio ordinarie ledamöter.

Sjukhusdirektören har det formella beslutsmandatet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhuset är organiserat i sex områden, vars områdeschef är direkt underställd sjukhusdirektören.

Sjukhusets ledningsgrupp består av sjukhusdirektören och de sex områdescheferna samt stabspersoner. Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till sjukhusövergripande frågor av i första hand långsiktig och principiell karaktär.

Byggnader mot blå himmel.

Styrelse

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusets ledning

Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till sjukhusövergripande frågor av långsiktig och principiell karaktär.

Medarbetare håller handen på en persons axel.

Centrumbildningar

I centrumbildningarna samlas kompetens inom vårdområden där vi är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienterna.