Centrumbildningar

I centrumbildningarna samlas kompetens inom vårdområden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienterna.

I en centrumbildning samlas nyckelpersoner oavsett organisationstillhörighet, för att säkerställa att patienten får den bästa vården med hög kvalitet. En centrumbildning ska underlätta samarbetet över organisationsgränserna för patienter med komplexa sjukdomar som kräver vård från olika specialiteter. Centrumbildningarna har också som uppdrag att öka möjligheterna att nå specifika mål uppsatta av sjukhusledningen.

Våra centrumbildningar innebär:

  • en sömlös vårdkedja som gör vården anpassad till patienternas krav och önskemål

  • bättre samarbete inom multidisciplinära team, över professionernas gränser

  • forskning och utveckling inom området

  • en nod i arbetet med andra aktörer och samarbetspartners

  • ett mer effektivt användande av våra resurser, vilket minskar kostnaderna

Sjukhusets centrumbildningar: 

3D-kompetenscentrum

Ett 3D-kompetenscentrum har skapats inom verksamheten Medicinsk fysik och teknik. Syftet är att samla sjukhusets kompetens inom 3D-teknik.

ATMP-centrum

ATMP-centrum är en central funktion vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med en samordnande roll inom hälso- och sjukvården i samverkan med akademiska institutioner och industri

Bröstcentrum

Inom Bröstcentrum Sahlgrenska finns en samlad och hög kompetens för omhändertagande av alla olika typer av bröstsjukdomar, med ett särskilt fokus på bröstcancer.

Centrum för Huntingtons sjukdom

Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning.

Centrum för medicinsk genomik

Centrum för medicinsk genomik (CMG) har till syfte och uppdrag att bidra till samordning och utveckling av vården för patienter som har cancersjukdomar, ärftliga sjukdomar och sällsynta diagnoser.

Geriatriskt utvecklingscentrum

Med ett nybildat utvecklingscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlas geriatrisk kompetens för att möta behovet och stärka vården.

KOL-centrum Sahlgrenska

Vi på KOL-centrum siktar på att inom några år vara världsledande inom kunskapsdelning, patientmedverkan, samverkan med primärvård och över specialitetsgränser.

Centrum för livsstilsintervention

Centrum för livsstilsintervention bedriver forskning om förändringar av levnadsvanor och tar fram nya individanpassade metoder för livsstilsförändringar

Centrum för precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan förenklat beskrivas som kombinationen av mer detaljrika kartläggningar av olika sjukdomar och de mer skräddarsydda behandlingar det öppnar för.

Prostatacancercentrum

Inom Prostatacancercentrum finns vi till för dig som utreds för en eventuell prostatacancer eller för dig som har en prostatacancer.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center samordnar vitala delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

Tarmsviktcentrum (TSC)

Tarmsviktcentrum är en centrumbildning med uppgift att ta hand om och utveckla vården av patienter med tarmsvikt.

Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm.

Kompetenscentrum AI

Kompetenscentrum AI stödjer verksamheter som vill utveckla AI inom sjukvården, exempelvis inom bilddiagnostik och beslutsstöd.