Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

Covid-19-information

Version 15 - 2024-06-19

COVID-19 

Vaccination

Vi rekommenderar fortsatt alla vuxna organtransplanterade och de som står på transplantationsväntelista att vaccinera sig regelbundet mot SARS-CoV2 enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer.

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (folkhalsomyndigheten.se)

Utifrån FHM:s riktlinjer rekommenderar Transplantationscentrum Sahlgrenska:

 • Organtransplanterade bedöms ha förhöjd risk för svår COVID-19. Risken ökar om ytterligare riskfaktorer såsom högre ålder (≥65), övervikt, njursvikt, diabetes och lungsjukdom föreligger.
 • Alla organtransplanterade rekommenderas vaccination med en dos Covidvaccin per år. Dosen ges i första hand tillsammans med influensavaccin inför vintersäsongen 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos eller aktiv infektion.

Infektionssymtom

 • Organtransplanterade patienter med flera riskfaktorer för svår COVID-19 (se ovan) med förkylningssymtom och feber rekommenderas testning för COVID-19, oavsett om man haft infektionen tidigare och/eller är fullvaccinerad. Detta med anledning att en ändring av den immundämpande behandling kan behövas och att specifik behandling mot COVID-19 kan vara aktuell.
 • Kontakta din transplantationsmottagning om du fått COVID-19. Vi har sett enstaka patienter som trots vaccinering insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård. Dessa har haft låg nivå eller inga SARS-CoV2-antikroppar. Vi kan behöva ta blodprover, färskt PCR-test från näsan och eventuellt undersöka dig för att ge dig rätt behandling, se nedan.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

 • Det finns läkemedel som minskar risken för utveckling av svår COVID-19. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination eller som har många riskfaktorer för ett svårt förlopp. Förlängd smittsamhet kan föreligga hos organtransplanterade! Som riktmärke bedöms smittsamheten vara låg vid mer än 1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring och när det gått minst 14 dagar från symtomdebut eller diagnos.

Övrigt om vaccination

 • Hur snart efter organtransplantation kan man vaccineras?
  I praktiken har vi ofta väntat 3 - 6 månader efter transplantationen. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.
 • Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccineras?
  Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.
 • Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid?
  Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.
 • Levande njurdonatorer, skall de prioriteras för vaccination?
  Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig enligt FHM:s rekommendationer.