Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

VACCINATION MOT COVID-19       Version 4         2021-03-19

Under pandemin har vi sett att Sveriges organtransplanterade (liksom ö-cellstransplanterade) har en ökad risk att drabbas av svår COVID-19-infektion jämfört med personer som inte behandlas med immundämpande läkemedel. De patienter med svår organsvikt (innefattande de som står på väntelista för organtransplantation) tillhör också riskgrupp för svår COVID-19-infektion. Detta gäller alla våra vuxna patienter. Även bland våra patienter ses ett klart samband mellan hög ålder och svår infektion.

Ännu finns inga avslutade studier på COVID-19 vaccination hos organsviktande- eller organtransplanterade patienter. Därmed vet vi inte om det ena vaccinet är mer lämpligt framför något annat vaccin. Utifrån vaccinens verkningsmekanism bedömer vi risken för vaccin-biverkan betydligt lägre jämfört med risk för svår komplikation vid COVID-19-sjukdom. Vaccinen bör hindra allvarlig, livshotande COVID-sjukdom även hos personer med nedsatt immunförsvar.

Vi rekommenderar alla organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot COVID-19! 

Val av vaccin: Vi följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande val av vaccin och i princip kan alla de godkända vaccinen användas till organtransplanterade med reservation för att ny information kan komma. Enligt Läkemedelsverket (webinarium Infektion 2021-02-26) kan man ge olika vaccintyper vid första resp andra dosen till en individ om så skulle behövas. 

Vaccinations-start: Transplantationscentrums mottagning startar vaccinationerna tisdag 23 mars! Vi vaccinerar de patienter som går på regelbundna kontroller hos oss och börjar med de som är äldst. Vi kallar alla patienter per telefon varvid det även kommer en skriftlig kallelse via 1177.se (som ett SMS) eller per post. Vi beräknar att det tar c:a 4 veckor att ge första dosen till alla. Vid vaccinationstillfället får alla direkt en ny tid för den andra dosen 4 veckor efter den första. 

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera? Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Donatorer tillhör ej riskgrupp för svår COVID-19-infektion och behöver ej vaccineras med förtur. Endast de som sammanbor med organtransplantat-mottagaren skall prioriteras för vaccination, se nedan.

Kan man kontrollera vaccineffekten? Man kan mäta antikroppar c:a 1 månad efter vaccinationen men även vid frånvaro av mätbara antikroppar kan man tänka sig ha nytta av vaccinet.

Patienter som haft COVID-19-infektion, behövs vaccination nu i vår? Då det finns fall beskrivna där personer trots påvisade antikroppar efter genomgången infektion har återinsjuknat i COVID-19-infektion rekommenderas även denna grupp patienter att vaccineras. (Se The Transplant Society, 5 januari 2021). Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-19-infektion innan vaccination blir aktuell vilket innebär att detta också är en individuell bedömning.

Anhöriga till organtransplanterade, skall de vaccineras? Folkhälsomyndigheten har inkluderat hushållskontakter (sammanboende, personliga assistenter osv.) till organtransplanterade till Fas 2 dvs samma prioritering som organtransplanterade. Tyvärr kan vi vid Transplantationscentrum inte vaccinera anhöriga men det byggs för närvarande upp en gemensam organisation vid SU för vaccinering av denna grupp.

Vi har en pågående forskningsstudie sedan början av pandemin för att studera immunsvaret mot SARS-CoV2 hos våra transplanterade över tid. Denna fortsätter även efter vaccinationen.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Tyvärr inte! Så länge vi fortfarande har stor samhällsspridning respektive förekomst av nya muterade varianter av coronavirus, måsta alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta hålla avstånd, ha god handhygien osv.

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Vi vet ännu ganska lite om vad som händer om man är lungtransplanterad och drabbas av SARS-CoV-2 (COVID-19) då det finns få rapporterade fall. Det finns inga särskilda rekommendationer för lungtransplanterade jämfört med andra organtransplanterade. Vi anser att man bör begränsa sina icke nödvändiga, sociala kontakter och undvika folksamlingar. Det finns inga hinder för att vistas utomhus i miljöer med få människor. Man bör följa de råd och riktlinjer som publiceras av folkhälsomyndigheten.


Senast uppdaterad: 2021-01-21 09:50