Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

COVID-19                                Version 9          2021-11-03

  • VACCINATION
  • GENOMBROTTS-INFEKTION TROTS VACCINATION
  • NY BEHANDLING mot COVID-19

Vaccination

Vi rekommenderar alla vuxna organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot SARS-CoV2 enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Under hösten har en tredje dos givits för att skydda mot svår COVID-19-infektion. Efter 2 vaccindoser visade studier av organtransplanterade att hälften av personer med immundämpande medicinering har låg eller ingen mätbar antikroppsreaktion. Vi analyserar just nu resultat av den tredje dosen där fler har mätbara antikroppar men några individer har fortfarande ingen mätbar effekt. Vi vet inte heller hur bra eller hur länge vaccinskyddet varar över tid bland organtransplanterade.

Genombrottsinfektion

Vi har tyvärr sett enstaka patienter som trots vaccinering med 3e dos kort tid senare insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

Vi har fått tillgång till bättre behandling av svår COVID-19-infektion. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination. Vi kommer därför att låta testa våra patienter här i Göteborg redan nu, innan eventuell smitta för att upptäcka de personer som är SARS-CoV2-IgG negativa.

Du som organtransplanterad - var fortsatt vaksam på COVID-19-relaterade symtom!

  • Testa dig snarast!
  • Om du testar positivt - meddela snarast din transplantationsmottagning!
  • Det kan bli aktuellt med specifik behandling i tidigt skede av infektionen, helst inom 5 dagar efter symtomdebut

Övrigt om vaccination

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig med 2 doser vaccin i god tid innan donationsoperationen. Det kan bli aktuellt med en 3:e dos, vi följer FHMs rekomendationer.

Patienter som haft COVID-19-infektion trots 2 doser vaccin, skall de ha en tredje dos?  Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-19-infektion innan vaccination med dos 3 kan bli aktuell. Vår kliniska erfarenhet är att de med genomgången COVID-19 som fått 2 doser vaccin ofta har höga nivåer antikroppar mot SARS-CoV2. I dessa fåtal fall kan man överväga kontrollera antikroppssvar och om hög nivå - skjuta fram 3:e dos till senare.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Nej. Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra. Begränsa umgänget till en mindre grupp närstående, ju fler av dessa (vuxna) som är vaccinerade desto lägre risk för den transplanterade att bli smittad.

 

 

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Risken med COVID-19 för lungtransplanterade verkar vara i paritet med den för andra transplanterade patienter.  De råd som finns publicerade härvidlag gäller även lungtransplanterade.


Senast uppdaterad: 2021-10-08 15:12