Enheter

Enheter Transplantationscentrum

  • Avdelning 139 Transplantation

    Vi tar emot dig som behöver hjärt-, lung-, lever-, njur-, bukspottskörtel-, tarm eller multiorgantransplantation samt leverkirurgi. Vi vårdar dig både i utredningsskedet och efter transplantation.

  • Enheten för organkoordinering

    På Enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer för att organisera alla de aktiviteter som krävs inför en organdonation med efterföljande transplantationer. Transplantationskoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” under hela donationsprocessen genom att ansvara för handledning och samarbete i medicinska frågor med donatorssjukhuset, mobilisera operations- och transplantationsteam, kontakt med mottagarna, samordna transporter - både flyg- och marktransport samt tidsmatcha donationsoperationen med transplantation.

  • Transplantationsmottagning Sahlgrenska

    På Transplantationsmottagningen sker informations- och bedömningssamtal inför en eventuell organtransplantation samt uppföljning efter organtransplantation.