Uppdrag och vision

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tre huvuduppgifter:

  • ge länssjukvård till invånarna i främst Storgöteborg
  • ge högspecialiserad vård till invånarna i Västra Götaland och i övriga riket
  • bedriva forskning, utveckling och undervisning

Vision

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland – för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt Västra Götaland. Det är alla verksamheters och alla medarbetares ansvar – oavsett roll, uppgift, uppdrag – att både se till den enskilda individens behov och till regioninvånarnas samlade behov.

Vår vision är:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset – sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet

Värdegrund

TILLSAMMANS
–  för patienten
–  med patienten

Allt vi gör utgår från patienten. Utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet skapar vi tillsammans vård av högsta kvalitet.

En patient på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska kunna förvänta sig:

Patientfokus att vi skapar möjlighet till delaktighet och värnar patientens integritet och rätt till självbestämmande. 
Trygghet – att vi arbetar på ett sätt så att patienten känner tillit i mötet med oss.
Personlig omtanke – att vi ger vård anpassad efter patientens behov, präglad av respektfullt bemötande, empati och lyhördhet.
Sakkunskap – att vi ger patienten vård, stöd och vägledning av hög kvalitet, grundat på den utbildning och erfarenhet vi gemensamt har.

Som medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska du kunna förvänta dig och själv bidra till:

Engagemang – att vi hittar motivation och glädje på arbetsplatsen, där alla gör sitt bästa varje dag.
Respektfullhet – att alla har möjlighet att uttrycka åsikter och öppet dela med sig av kunskaper på ett sätt så att vi tillsammans stärks och utvecklas.
Kompetens – att vi tar tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har.
Ständigt lärande – att vi kan utvecklas varje dag genom erfarenhetsutbyte, fortbildning och det nära samarbetet med universitetet.