Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare för avancerad epilepsisjukvård. Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård samordnar spetskompetens på området.

Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades 2019 och är nationellt ledande vad gäller behandling och omhändertagande av personer med ovanliga och komplexa epilepsier. Hit remitteras vuxna och barn med svårbehandlad epilepsi från Västra Götalandsregionen men också från hela Sverige, samt från Danmark och Norge. Västra Götalandsregionen har, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom epilepsikirurgisk utredning och behandling av patienter som lider av svårbehandlad epilepsi. Vården bedrivs även i Region Skåne och Uppsala. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ensamma i landet om att utföra det som kallas sällankirurgi, bestående av hemisfärotomi, kallosotomi samt ingrepp vid hypothalamushamartom.

Organisation Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård

Föreståndare professor och överläkare Johan Zelano

Biträdande föreståndare docent och överläkare Tove Hallböök

Kontaktpersoner koordinatorer för vuxna Kristina Lisovska, kristina.sentevska@vgregion.se och Christina Charling christina.charling@vgregion.se

Koordinator för barn Karin Johnsson, karin.e.Johnsson@vgregion.se

 


Multiprofessionellt team runt patienten

Det högspecialiserade epilepsiteamet är multiprofessionellt och multidisciplinärt, vilket innebär att det omfattar många erfarna personer inom en rad vårdprofessioner: vuxen- och barnneurologer särskilt inriktade på epilepsi, epilepsisjuksköterskor, neuropsykologer, neurokirurger med lång erfarenhet av kirurgisk behandling av epilepsi, kliniska neurofysiologer, neuroradiologer. Dessutom finns ett nära samarbete med genetiker, kliniska fysiologer och experter inom neurologiska ämnesomsättningssjukdomar. Vidare finns tillgång till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer som arbetar specifikt med epilepsi för såväl barn som vuxna.

Sverigeledande inom epilepsikirurgiska utredningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har stor erfarenhet och kompetens inom tillgängliga epilepsibehandlingar för både barn och vuxna. Det kan röra sig om ytterligare läkemedelsbehandling, kostbehandling, vagusnervstimulering eller precisionsbehandling/individualiserad behandling utifrån bakomliggande orsak, till exempel en specifik genetisk epilepsi. För några är kirurgisk behandling ett bra alternativ. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är sedan lång tid ledande i Sverige avseende epilepsikirurgiska utredningar och antal operationer, och har den största samlade kompetensen inom detta område. Många operationer föregås av komplicerade utredningar. Vi utvecklar också nya utrednings- och operationsmetoder. Vi samarbetar med läkarna på patientens hemort, genomför vid behov konsultativa insatser för personer med svårbehandlad epilepsi eller tar över utredning och behandling av patienten för längre eller kortare perioder.

Europeiskt samarbete för patienten

Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset representerar Sverige i EpiCARE, ett europeiskt referensnätverk inom EU för komplexa och ovanliga epilepsier. I nätverket arbetar epilepsispecialister och patientrepresentanter från 36 centra i 24 EU-länder tillsammans för att förbättra sjukvården för personer med ovanliga och komplexa epilepsier i Europa.

Karta: EpiCARE i EuropaSom EpiCARE-center har vi ett nationellt ansvar för att förbättra epilepsisjukvården i Sverige och har samarbeten och regelbundna videokonferenser med övriga nationella högspecialiserade centra. Vid videokonferenserna diskuteras enskilda ovanliga och svåra patientärenden, och vid behov kan vi lyfta fall till de europeiska videokonferenserna och har på det sättet tillgång till en stor samlad europeisk expertis. Detta vidgar kontaktnätet runt patienter med ovanliga epilepsier och ökar jämlikheten för personer med epilepsi som kan få tillgång till rätt kompetens i epilepsisjukvården oavsett hemort.

Länkar – läs mer om epilepsi


Epilepsiforskning med flera inriktningar

Forskningen inom Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård består av flera separata grupper med olika inriktningar. Här kan du läsa mer om pågående forskning inom epilepsi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenskapodden – om svårbehandlad epilepsi

Nyligen kunde en tre månader gammal patient med epilepsi, och flera anfall per dag, opereras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I processen konsulterades det europeiska referensnätverket för svårbehandlad epilepsi, EpiCARE.