Kompetenscentrum AI – datadrivet arbete i vården

Artificiell intelligens (AI) kan hjälpa och avlasta i vården, exempelvis inom bilddiagnostik och beslutsstöd. För att stödja verksamheter som vill utveckla AI inom sjukvården, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett särskilt kompetenscentrum.

Artificiell Intelligens (AI) är den förmåga som finns hos datorer och robotar att efterlikna delar av människors intelligens, som att se, kommunicera, lära sig och fatta beslut. Ett kraftfullt verktyg som kan göra stor nytta inom hälso- och sjukvården, där AI tillämpas inom såväl forskning och innovation, som i klinisk praktik. Flera verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har redan pågående projekt som använder sig av AI, bland annat inom radiologi och dermatologi, där datasystem i vissa fall kunnat göra likvärdiga bedömningar med läkare. AI kan skapa stor nytta för att effektivisera vården och processa större mängder data.

Maskininlärning är en gren av AI, där programmen lär sig att hitta generella mönster från stora mängder data, som exempelvis bild, text eller tabulär data som kan komma från rutinanvändande av olika system inom hälso- och sjukvården.

Bedriver även forskning

Under hösten 2021 startades Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetenscentrum för AI med målet att stödja utveckling och införande av AI i den kliniska praktiken. Det kan handla om att processa olika typer av data, till exempel från journaler, bilddiagnostisk utrustning eller direkt från patienten genom egenmonitorering. Kompetenscentret ska fungera som en knutpunkt för AI-frågor på sjukhuset, men också vara ett fönster utåt och främja externa samarbeten. 

Kompetenscentrat arbetar sjukhusövergripande. I praktiken kan arbetet innebära att sprida kunskap om maskininlärning, hjälpa till med datatillgång, tillhandahålla beräkningsresurser och assistera med utvärdering av existerade produkter. Inom centrat bedrivs också forskning kring AI inom sjukvården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som ambition att vara en drivande kraft i utvecklingen av AI inom hälso- och sjukvården och gör det dels genom egen forskning, dels i samverkan med andra aktörer som Chalmers AI Research Centre (CHAIR), Göteborgs universitet och AI Sweden. 

Organisation 

Kompetenscentrum AI är en virtuell organisation. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samverkar man med bland andra utdataenheten, enheten för medicinsk information, FoUUI, kommunikationsavdelningen, enheten för kansli och juridik samt strateger inom life science och AI i sjukhusdirektörens stab.

Regionala samverkansparter är bland andra BI-enhet, Västra Götalandsregionens gemensamma IT-organisation, Innovationsplattformen, Gothia Forum och Sahlgrenska Science Park.

AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AI som hjälp för att skydda friska organ från strålning, för att förhindra allvarliga fallskador och som administrativt stöd. Läs mer om hur AI används på sjukhuset.

Kontakt

Kompetenscentrum AI