Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) erbjuder färdighetsträning för läkare, och ger möjlighet att utveckla nya metoder inom kirurgin. Träningen och utvecklingsarbetet kan ske tack vare frivilliga kroppsdonationer.

Fortbildningsverksamheten vid KAT, Göteborgs universitet, bedrivs under överinseende av läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också har det medicinska och etiska ansvaret.

KAT är resultatet av ett unikt samarbete mellan sjukvården och universitetet, och innebär en vidareutveckling av anatomiundervisningen för läkarstudenter. Här erbjuds möjligheten att bedriva träning och utvecklingsarbete med hjälp av kroppar som donerats direkt till verksamheten på ett etiskt och juridiskt invändningsfritt sätt. Denna träning har läkare tidigare behövt åka utomlands för att kunna genomföra.

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum är en värdefull resurs för kirurger under upplärning, och kan användas även av erfarna kirurger som behöver träna på nya kirurgiska metoder, instrument eller implantat.

"Bidrar till att vi blir bättre läkare"

Sara Ebadi är en av de läkarstudenter som hjälper till i undervisningen. Under dissektion av kroppar som människor valt att donera till universitetet visar hon hur organ och strukturer i kroppen hänger samman, för en liten grupp läkarstudenter i taget.