Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

DigITSU

DigITSU lägger grunden för digitaliseringen på sjukhuset och förbereder medarbetarna för digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom att öka den digitala kompetensen. DigITSU är en del av Digitaliseringslyftet och underlättar införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och användandet av Digitala invånartjänster.

Digitaliseringen har blivit en självklar del av vardagen och erbjuder stora möjligheter för hälso- och sjukvården. DigITSU ökar den digitala kompetensen hos sjukhusets medarbetare för att de digitala verktyg som finns på sjukhuset ska kunna användas fullt ut. DigITSU handlar inte om att införa nya digitala verktyg, utan om att använda de verktyg som redan finns.

Med digital kompetens kan sjukhuset och dess medarbetare:

  • Dra full nytta av sjukhusets befintliga digitala verktyg.
  • Använda sjukhusets resurser på ett sätt som ger mer tid till patientarbete.
  • Minska den stress införandet av nya digitala verktyg och system kan medföra.
  • Möta allmänhetens förväntningar på en modern hälso- och sjukvård.

Kompetensutvecklingen sker i form av dialogmöten. Dialogmötet inleds med en introduktion som ger medarbetarna kunskap om hur digitala verktyg kan användas i det egna arbetet. Introduktionen följs av en dialog som ger medarbetarna möjlighet att påverka hur digitala verktyg används inom din verksamhet. Dialogen ger medarbetarna den djupare kompetens krävs för att i arbetet testa nya, digitala arbetssätt. 

DigITSU medfinansieras av Europeiska socialfonden.

DigITSU bygger på en nätverksmodell för lärande där kompetensutvecklingen sker genom olika typer av träffar där medarbetarna ges möjlighet att föra dialog tillsammans med en mötesledare.

Ett nätverk om totalt över 300 mötesledare och stödpersoner byggs nu upp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målsättningen är att minst 10 000 medarbetare och chefer ska delta från och med våren 2021. Projektet samverkar även med patienter och fackliga organisationer.

Projektet omfattar hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samtliga sju områden som geografiskt finns på bland annat Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus.

DigITSU arbetar utifrån horisontella principer om tillgänglighet, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering. 

Alla projektdeltagare ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det ska vara högt i tak så att alla vågar och får möjlighet att uttrycka sin åsikt. Detta beaktas genomgående i projektet, till exempel i framtagande av material och genomförande av möten.

Under projektets första fas hösten 2020 kommer en baslinjemätning genomföras kring organisationens och medarbetarnas kompetens kring digitalisering och kring användandet av olika digitala verktyg. Under och i slutet av projektet kommer nya mätningar genomföras för att vi ska veta att det uppnåt sitt syfte och skapa ett lärande.

Projektet utvärderas också löpande av en extern följeutvärderare, som tar del av material, deltar i möten och genomför intervjuer med deltagare.

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Läs mer om hur Europeiska socialfonden fungerar här.

Christian Colldén, projektledare DigITSU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mail: christian.collden@vgregion.se 

För dig som medarbetare


Senast uppdaterad: 2022-05-18 13:46