MLPA, Genomanalys

15692

Koloncancer, ärftlig

Synonymer

Coloncancer \ Koloncancer \ Colonpolypos \ Kolonpolypos \ CRC \ APC \ MUTYH \ EPCAM \ MSH2 \ MSH6 \ MLH1 \ PMS2 \ BMPR1A \ SMAD4 \ STK11 \ PTEN \ POLE \ POLD1 \ Colorectalcancer \ Kolorektalcancer \ Colorectal \ Kolorektal \ MUTYH-associerad polypos MAP \ Attenuerad FAP \ Polypös coloncancer \ Peutz Jeghers syndrom \ FAP \ Juvenil Polypos

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod
Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas kontakta Klinisk Genetik (031-3435770).

Hantering

Rumstemperatur Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Koloncancer, ärftlig

Metod

Metodtyp

MLPA, Genomanalys

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen omfattar en panel av gener vilka inaktiverade har visats orsaka predisponering för kolorektal cancer (CRC).
Lynch syndrom innebär en autosomalt dominant nedärvd predisposition för främst CRC men även vissa andra cancerformer som t ex endometrie- och ovarialcancer. Syndromet orsakas av mutationer i någon av DNA-mismatch reparationsgenerna (MMR-generna), MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2. Även analys av EPCAM-genen ingår i analysen.
Familjär adenomatös polypos (FAP) är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom som molekylärt karaktäriseras av mutationer i APC (Adenomatous Polyposis Coli)-genen. Patienter med FAP utvecklar ett stort antal polyper i kolon vilket medför att risken för tumöruppkomst är mycket stor. Förutom kolonpolypos kan patienterna i varierande grad drabbas av extraintestinala manifestationer bl.a. duodenalcancer och desmoider. Mildare (attenuerade eller atypiska) former av FAP förekommer där bärare drabbas av ett lägre antal polyper och ofta insjuknar i högre ålder.
Den största andelen av mutationerna är intragena sekvensvariationer både i form av enstaka basförändringar och små insertioner eller deletioner. I ca 10-15% av fallen förekommer större deletioner vilka i vissa fall kan inkludera hela genen. Nymutationer kan förekomma i mosaikform och dessa kan i ett fåtal fall inte detekteras.
MUTYH-associerad polypos (MAP) är ett autosomalt recessivt nedärvt syndrom som orsakas av bialleliska mutationer i MUTYH (MYH)-genen. Syndromet liknar den attenuerade eller mildare formen av FAP men det förekommer också att mutationer i MUTYH-genen ger upphov till en polypos som fenotypiskt mer liknar klassisk FAP.
Mutationer i SMAD4- och BMPR1A-generna orsakar juvenil polypos (JP). Sjukdomen nedärvs autosomalt dominant, hos ca 75% av patienterna finns JP tidigare i familjen medan resterande 25% bär nymutationer i någon av generna, i dessa fall har sjukdomen inte tidigare förekommit hos någon släkting. Uppskattningsvis 20% av patienterna med JP har mutation i SMAD4-genen och lika stor andel har mutation i BMPR1A-genen. Den genetiska orsaken till resterande fall är i dagsläget inte känd. Patienter med mutation i SMAD4-genen kan också ha ärftlig hemorragisk telangiektasi (hereditary hemorrhagic telangiectasia - Mb Osler).
Peutz-Jeghers syndrom orsakas av mutationer i STK11-genen (benämndes tidigare LKB1). Peutz-Jeghers syndrom karaktäriseras av polypbildning i hela magtarmkanalen, men framförallt i tarmarna. Till skillnad från andra syndrom med polypbildning har patienter med Peutz-Jeghers syndrom oftast mörka fräknar på och omkring läpparna, inuti munnen samt på fingrar och tår. Mutationsbärare har också ökad risk att bl.a. drabbas av kolorektal-, pankreas-, ovarial- och bröstcancer. Vid Peutz-Jeghers syndrom kan man hos patienter med en ärftlighet för syndromet detektera en sjukdomsorsakande mutationen i STK11-genen hos de allra flesta (c:a 95%). För sporadiska fall är mutationsdetektionsfrekvensen c:a 90%.
I Cowden syndrom har ca 80% av patienterna mutation i PTEN-genen. Cowden syndrom kopplas till en ökad risk för bl a thyroidea-, bröst-, njur- och endometriecancer. Det föreligger dessutom en nästan fördubblad risk för kolorektalcancer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-20
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.