Genomanalys, MLPA

18036

Kolon- och ventrikelcancer, ärftlig

Synonymer

APC \ Attenuerad FAP \ BMPR1A \ CDH1 \ Coloncancer \ Colonpolypos \ Colorectalcancer \ CTNNA1 \ CRC \ EPCAM \ FAP \ Colorectal \ Juvenil Polypos \ Koloncancer \ Kolonpolypos \ Kolorektal \ Kolorektalcancer \ MLH1 \ MSH2 \ MSH6 \ MUTYH \ MUTYH-associerad polypos MAP \ Peutz Jeghers syndrom \ POLD1 \ POLE \ Polypös coloncancer \ PTEN \ PMS2 \ SMAD4 \ STK11

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

 
Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas kontakta Klinisk Genetik (031-3435770)

Hantering

Rumstemperatur Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Kolon- och ventrikelcancer, ärftlig

Metod

Metodtyp

Genomanalys, MLPA

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen omfattar en panel av gener vilka inaktiverade har visats orsaka predisponering för kolorektal cancer (CRC) eller ventrikelcancer (CDH1- och CTNNA1-generna).
Lynch syndrom innebär en autosomalt dominant nedärvd predisposition för främst CRC men även vissa andra cancerformer som t ex endometrie- och ovarialcancer. Syndromet orsakas av mutationer i någon av DNA-mismatch reparationsgenerna (MMR-generna), MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2. Även analys av EPCAM-genen ingår i analysen.
Familjär adenomatös polypos (FAP) är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom som molekylärt karaktäriseras av mutationer i APC (Adenomatous Polyposis Coli)-genen. Patienter med FAP utvecklar ett stort antal polyper i kolon vilket medför att risken för tumöruppkomst är mycket stor. Förutom kolonpolypos kan patienterna i varierande grad drabbas av extraintestinala manifestationer bl.a. duodenalcancer och desmoider. Mildare (attenuerade eller atypiska) former av FAP förekommer där bärare drabbas av ett lägre antal polyper och ofta insjuknar i högre ålder.
Den största andelen av mutationerna är intragena sekvensvariationer både i form av enstaka basförändringar och små insertioner eller deletioner. I ca 10-15% av fallen förekommer större deletioner vilka i vissa fall kan inkludera hela genen. Nymutationer kan förekomma i mosaikform och dessa kan i ett fåtal fall inte detekteras.
MUTYH-associerad polypos (MAP) är ett autosomalt recessivt nedärvt syndrom som orsakas av bialleliska mutationer i MUTYH (MYH)-genen. Syndromet liknar den attenuerade eller mildare formen av FAP men det förekommer också att mutationer i MUTYH-genen ger upphov till en polypos som fenotypiskt mer liknar klassisk FAP.
Mutationer i SMAD4- och BMPR1A-generna orsakar juvenil polypos (JP). Sjukdomen nedärvs autosomalt dominant, hos ca 75% av patienterna finns JP tidigare i familjen medan resterande 25% bär nymutationer i någon av generna, i dessa fall har sjukdomen inte tidigare förekommit hos någon släkting. Uppskattningsvis 20% av patienterna med JP har mutation i SMAD4-genen och lika stor andel har mutation i BMPR1A-genen. Den genetiska orsaken till resterande fall är i dagsläget inte känd. Patienter med mutation i SMAD4-genen kan också ha ärftlig hemorragisk telangiektasi (hereditary hemorrhagic telangiectasia - Mb Osler).
Peutz-Jeghers syndrom orsakas av mutationer i STK11-genen (benämndes tidigare LKB1). Peutz-Jeghers syndrom karaktäriseras av polypbildning i hela magtarmkanalen, men framförallt i tarmarna. Till skillnad från andra syndrom med polypbildning har patienter med Peutz-Jeghers syndrom oftast mörka fräknar på och omkring läpparna, inuti munnen samt på fingrar och tår. Mutationsbärare har också ökad risk att bl.a. drabbas av kolorektal-, pankreas-, ovarial- och bröstcancer. Vid Peutz-Jeghers syndrom kan man hos patienter med en ärftlighet för syndromet detektera en sjukdomsorsakande mutationen i STK11-genen hos de allra flesta (c:a 95%). För sporadiska fall är mutationsdetektionsfrekvensen c:a 90%.
I Cowden syndrom har ca 80% av patienterna mutation i PTEN-genen. Cowden syndrom kopplas till en ökad risk för bl a thyroidea-, bröst-, njur- och endometriecancer. Det föreligger dessutom en nästan fördubblad risk för kolorektalcancer.
Mutationer i CDH1-genen kopplas till en ökad risk för ärftlig diffus (såsom signetringcellscancer) ventrikelcancer samt lobulär bröstcancer. Livstidsrisk för ventrikelcancer har på senare år uppskattats till 42% för män och 33% för kvinnor. Livstidsrisk för lobulär bröstcancer hos kvinnor med mutation i CDH1-genen brukar anges till mellan 39-55%.
I ett fåtal familjer har mutationer i CTNNA1-genen visat sig kunna ge upphov till ärftlig diffus ventrikelcancer där också lobulär bröstcancer kan förekomma. Penetransen av cancer vid CTNNA1-mutationer är dock okänd och individuell bedömning av varje familj bör göras.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-20
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.