Paraffinsnitt

16647

Coloncancer, ärftlig

Synonymer

Coloncancer \ Colonpolypos \ Koloncancer \ Kolonpolypos \ CRC \ APC \ MUTYH \ EPCAM \ MSH2 \ MSH6 \ MLH1 \ PMS2 \ BMPR1A \ SMAD4 \ STK11 \ PTEN \ POLE \ POLD1 \ CDH1 \ Colorectal \ Colorectalcancer \ Kolorektal \ Kolorektalcancer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Paraffinsnitt

Rör el. motsv

Kloss

Provtagning

Fryst tumör eller 10 st 10 µm tjocka snitt från paraffininbäddad (FFPE-) tumörvävnad
Provtagningsanvisning för Hud - och organbiopsier

Tumörmaterial jämförs mot patientens normalmaterial (vanligen från EDTA-blod). Om blod inte finns att tillgå (avliden patient) önskas i tillägg till tumörmaterial även 10 st 10 µm tjocka snitt från normalvävnad.

Hantering

Kyla

Transport

Kyla

Remiss

Remissord

Coloncancer, ärftlig

Metod

Metodtyp

NGS-panel

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen omfattar en panel av gener vilka inaktiverade har visats orsaka predisponering för kolorektal cancer (CRC).
Lynch syndrom innebär en autosomalt dominant nedärvd predisposition för främst CRC men även vissa andra cancerformer. Syndromet orsakas av mutationer i någon av DNA-mismatch reparationsgenerna (MMR-generna), MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2. Även analys av EPCAM-genen ingår i analysen.
Familjär adenomatös polypos (FAP) är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom som molekylärt karaktäriseras av mutationer i APC (Adenomatous Polyposis Coli)-genen. Patienter med FAP utvecklar ett stort antal polyper i kolon vilket medför att risken för tumöruppkomst är mycket stor. Förutom kolonpolypos kan patienterna i varierande grad drabbas av extraintestinala manifestationer bl.a. duodenalcancer och desmoider. Mildare (attenuerade eller atypiska) former av FAP förekommer där bärare drabbas av ett lägre antal polyper och ofta insjuknar i högre ålder.
Den största andelen av mutationerna är intragena sekvensvariationer både i form av enstaka basförändringar och små insertioner eller deletioner. I ca 10-15% av fallen förekommer större deletioner vilka i vissa fall kan inkludera hela genen. Nymutationer kan förekomma i mosaikform och dessa kan i ett fåtal fall inte detekteras.
MUTYH-associerad polypos (MAP) är ett autosomalt recessivt nedärvt syndrom som orsakas av bialleliska mutationer i MUTYH (MYH)-genen. Syndromet liknar den attenuerade eller mildare formen av FAP men det förekommer också att mutationer i MUTYH-genen ger upphov till en polypos som fenotypiskt mer liknar klassisk FAP. De två vanligaste mutationerna i denna gen, Y179C (tidigare Y165C) och G396D (tidigare G382D), återfinns hos 70-80% av patienterna med MUTYH-associerad polypos. Två ytterligare mutationer i MUTYH-genen har visat sig vara vanliga i vår population; G189E (tidigare G175E) och P405L (tidigare P391L).
Mutationer i SMAD4- och BMPR1A-generna orsakar juvenil polypos (JP). Sjukdomen nedärvs autosomalt dominant, hos ca 75% av patienterna finns JP tidigare i familjen medan resterande 25% bär nymutationer i någon av generna, i dessa fall har sjukdomen inte tidigare förekommit hos någon släkting. Uppskattningsv 20% av patienterna med JP har mutation i SMAD4-genen och lika stor andel har mutation i BMPR1A-genen. Den genetiska orsaken till resterande fall är i dagsläget inte känd. Patienter med mutation i SMAD4-genen kan också ha ärftlig hemorragisk telangiektasi (hereditary hemorrhagic telangiectasia - Mb Osler).
Peutz-Jeghers syndrom orsakas av mutationer i STK11-genen (benämndes tidigare LKB1). Peutz-Jeghers syndrom karaktäriseras av polypbildning i hela magtarmkanalen, men framförallt i tarmarna. Till skillnad från andra syndrom med polypbildning har patienter med Peutz-Jeghers syndrom oftast mörka fräknar på och omkring läpparna, inuti munnen samt på fingrar och tår. Patienterna har också ökad risk att bl.a. drabbas av kolorektal-, pankreas-, ovarial- och bröstcancer. Vid Peutz-Jeghers syndrom kan man hos patienter med en ärftlighet för syndromet detektera en sjukdomsorsakande mutationen i STK11-genen hos de allra flesta (c:a 95%). För sporadiska fall är mutationsdetektionsfrekvensen c:a 90%.
I Cowden syndrom har ca 80% av patienterna mutation i PTEN-genen. Cowden syndrom kopplas till en ökad risk för bl a bröst-, thyroidea-, njur- och endometriecancer. Det föreligger dessutom en nästan fördubblad risk för kolorektal cancer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.