Transfusionsreaktion

16684

Transfusionskomplikationsutredning

Synonymer

Transfusionsreaktion \ Utredning av transfusionskomplikation

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgifter om tidigare transfusioner på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Vid svår transfusionskomplikation kontakta Transfusionsmedicin snarast, tfn.SS akutlab 031-3421748, ÖS 031-3434983. Blankett "Rapport vid transfusionskomplikation" skall vara fullständigt ifylld och innehålla uppgifter om reaktionen, given mängd blodkomponent, vilken sorts blodkomponent och blodenhetens nummer. Information finns på baksidan av blanketten. Väl försluten blodkomponentpåse i separat plastpåse lämnas till Transfusionsmedicin. Transfusionsmedicin skall meddelas omgående om fortsatt transfusionsbehov föreligger.

Remiss

Remissord

Transfusionskomplikationsutredning

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Akut: Minst 1 timma. Undersökningen kan ta flera timmar vid multipla antikroppar eller DAT/IAT positiv. Preliminärsvar utlämnas så snart som möjligt om transfusionsbehov föreligger. Ej akut: Besvaras generellt inom 24 timmar (måndag-fredag).

Bakgrund

Akuta transfusionskomplikationer kan uppstå under pågående transfusion och upp till 24 timmar efter transfusion med varierande svårighetsgrad och kliniska bilder: immun/icke immun hemolys, transfusionsrelaterad sepsis: TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury), allergiska reaktioner, TACO (Transfusion-Associated Circulatory Overload), lungemboli och febrila reaktioner.
Fördröjd hemolytisk transfusionsreaktion kan uppstå med feber och anemi några dagar/veckor efter transfusion av erytrocyter.
Diagnosen ställs genom en kombination av klinisk observation och laboratorieundersökningar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.