Urin total/tid

153

Urat

Synonymer

Urinsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel,

Provtagning

 
Dygnsmängd: Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (2,5 L eller 3,0 L) utan tillsats. Flaskan förvaras i rumstemperatur under uppsamlingstiden. Volymen avläses på flaskans gradering. Välblandad urin överförs till urinprovtagningsrör med hjälp av snabel.
Transporteras snarast till lab.
Dygnsmängd anges på remissen.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

tU-Urat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

mmol/period

NPU-Kod

NPU03687

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 6 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år1,5 - 4,4 mmol/dygn
KommentarKostberoende.

Bakgrund

Urinsyra (urat) är slutprodukten vid purinomsättningen. Urat filtreras fritt över glomeruli, reabsorberas helt i proximala tubuli och utsöndras sedan aktivt i distala tubuli. Utsöndring och därmed plasma koncentrationerna påverkas av förändringar av såväl resorption som sekretion.
Många läkemedel (t.ex. tiazider, betablockare, acetylsalicylsyra i låg dos, ACE-hämmare, cyklosporin) hämmar uratutsöndringen vilket kan leda till gikt. Acetylsalicylsyra i högre koncentration ökar däremot utsöndringen genom hämning av reabsorptionen i proximala tubuli. Den tubulära sekretionen hämmas också av en ökad koncentration av mjölksyra (ses t.ex. vid svält och vid alkoholintag).
Urat är svårlöslig vid surt urin-pH och kan bilda njursten, med sekundär njurskada som följd.
U-Urat utförs för att kunna beräkna dygnsutsöndring av urat (tU-Urat, se nedan) vilken är indicerad för att bland patienter med en normal njurfunktion och en förhöjd plasmanivå av urat, utan klar genes, identifiera de som har en överproduktion av urat.
tU-Urat (mmol/d) = U-Urat (mmol/L) x dygnsvolym (L/d).
Bestämning av U-Urat kan vara aktuellt vid ställningstagande till behandling eller ej vid asymptomatisk hyperuricemi. Det kan även vara indicerat vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.