Testosteron, känslig

Komponent Testosteron
Remiss Tillväxtlaboratoriet
Provtagning och hantering Kärl: I fösta hand rör med gel (utan tillsats) eller rör utan tillsats. Alternativt Heparin- eller EDTA-rör.
Provtagning: Venöst. Prov taget före kl.10.00 rekommenderas.
Volym: Minimum 0,5 ml serum/plasma.
Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör om gel-rör ej använts.
Interferens: Kapillär provtagning kan ge falskt höga värden om patient, provtagare eller person i dess närhet behandlas med transdermalt testosteron.
Transport: Centrifugerat prov som inte anländer till Tillväxtlaboratoriet inom 24 timmar hälls över i annat rör före transport. Avhällt prov kan förvaras upp till en vecka i kyl. Om provet inte skickas inom tre dygn måste provet frysas och transporteras fryst.
System Serum (plasma)
Storhet, enhet Substanskoncentration, nmol/L
Metod Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS) av hänvisningslaboratorium (klinisk kemi, SS). Tidigare RIA och LC-MS/MS är samstämmiga metoder och ger ingen nivåskillnad i analyssvar.
Analysfrekvens Varje vecka
Referensintervall Barn: Varierar med kön, ålder och pubertetsutveckling. Svar lämnas grafiskt mot referens.
Övrigt Högkänslig metod, speciellt validerad för att kvantifiera testosteron i det låga intervallet.