Överprofessioner

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i landet med överprofessioner för alla akademiska vårdyrken. Målsättningen är bland annat att öka den vetenskapliga kompetensen och bidra till hela sjukhusets utveckling.

Disputerade medarbetare med akademisk utbildning kan nomineras till överprofessionstitel på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Några exempel är Översjuksköterska, Överaudionom och Översjukhusfysiker. Genom överprofessionerna vill sjukhuset öka kompetensen inom alla verksamheter och ytterligare integrera ett vetenskapligt förhållningssätt i den kliniska vardagen. Samtidigt öppnas nya karriärmöjligheter för våra medarbetare.

Sedan 2011 har läkare utnämnts till Universitetssjukhusöverläkare. Under 2017 vidgades detta koncept till att gälla även andra medarbetare med akademiska utbildningar under den samlade benämningen Universitetssjukhusöverprofession.

Kriterier för utnämning

  • Doktorsexamen inom relevant ämnesområde
  • Minst sex års tjänstgöring inom professionen (utöver forskarutbildningen)
  • Kliniskt verksam till minst femtio procent
  • Pedagogiskt universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp

Samtliga kriterier ska vara uppfyllda för akademiska vårdutbildningar, för övriga gäller att de tre översta punkterna är uppfyllda. En nomineringskommitté finns som bereder inkomna förslag och lämnar ett gemensamt förslag till sjukhusdirektören som fattar beslut och informerar sjukhusets ledningsgrupp.