Information till remitterande avdelningar och mottagningar

Reproduktionsmedicinska laboratoriet har uppdaterat kriterierna för vilka patienter som erbjuds fertilitetsbevarande åtgärd i form av spermafrys och kommer därför inte längre att erbjuda detta till patienter med fler än 2 barn.

Denna ändring görs för att följa de kommande nationella riktlinjerna.

Då vi ej utför behandlingar där partnern är över 56 år kommer vi ej heller att erbjuda patienten att förvara spermier hos oss över denna ålder.

Infektionsscreeningen har ytterligare utökats med Syfilis och HTLV 1+2 för att vi vid en eventuell framtida behandling skall kunna följa Socialstyrelsens föreskrifter.

För beställare i LabBest finns det en panel under virologi kallad Fertilitetsutredning som innehåller alla analyserna.

Som tidigare skall dessa prover tas av remitterande instans innan patienten kommer till oss för frysning och provsvaren får vara maximalt 3 månader gamla. Detta enligt SOSFS 2014:3.

De fullständiga, uppdaterade remitteringsrutinerna hittar ni på vår hemsida ”Mottagning Reproduktionsmedicin”  under Vårdgivarinformation. I nuläget finns ingen remiss

specifikt för spermafrys men vi håller på att utforma en som kommer att bifogas till remitteringsrutinerna.

Var goda och läs alltid de nya rutinerna innan ni remitterar nästa patient.

För information till patienterna inför frysningen har vi utformat ett dokument som skall finnas tillgängligt för er på hemsidan i anslutning till remitteringsrutinerna. Vi har också tagit in broschyrer från Vävnadsrådet.

Broschyrerna finns tillgängliga på plats när patienten kommer för frysning men informationen är även bra att ge redan vid samtalet om att genomföra fertilitetsbevarande åtgärd.

Ni kan själva beställa dessa via marknadsplatsen.

Artikelnummer:
VGR14414 – Spermier äldre
VGR14415 – Spermier yngre

Ni kan även hitta broschyrerna på vävnadsrådets hemsida.
Där finns de även på finska, spanska, engelska och arabiska:

http://vavnad.se/konsceller/dokument/

Under fliken filmer finns också två filmer utformade för unga patienter som drabbats av cancer och behöver frysa in spermier eller ägg.