Remisskriterier

Instruktioner för remiss till Neurologisk utredningsmottagning barn (tidigare Regionhabiliteringen), Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Remisser till Neurologisk utredningsmottagning barn skickas till Remissportalen:

Adress på kuvertet:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress på remissen:
Neurologisk utredningsmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

 • I första hand godtas remiss utfärdad av läkare, endast undantagsvis av andra professioner.
 • Information om aktuella hörsel- och synundersökningar är viktigt.
  • Specifik hänvisning till notat i Asynja VISPH, exempelvis aktuell aktivitetsplan för de omvårdnads-, funktions-, aktivitets- och delaktighetsområden som är relevanta för den aktuella frågeställningen kan utgöra en del av remissens kliniska grunddata.
  • Önskemål om tidpunkt är värdefullt för planeringen. Likaså information om patienten har möjlighet att komma med kort varsel.
  • Kontaktuppgifter till Elevhälsovårdsteam behövs för alla skolbarn.

 

Remissinnehåll

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patient, avsändare och mottagare. Texten ska vara fullt läslig och förkortningar ska undvikas då de lätt kan missförstås. Observera att enbart

journalkopior eller epikris/slutanteckning inte gäller som remiss.

Administrativa grunddata

Checklista

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon- och mobiltelefonnummer
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman
 • Vid behov av språktolk, ange språk
  • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk
  • Information om och ställningstagande till vårdgaranti

 

Remitterande enhet:

 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut

 

Mottagande enhet:

 • Namn, adress, telefon

Klinisk grunddata

Checklista

 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd
 • Uppmärksamhetsinformation
 • Aktuella mediciner – medicinlista
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration)
 • Relevant status
 • Tagna relevanta prover och resultat*
  • Utförda relevanta undersökningar och resultat
  • Prövad terapi och resultat
  • Vilken information patienten har fått
  • Relevanta sociala data

 

Västra Götalandsregionens regelverk för remiss inom hälso- och sjukvård, dnr RS621-2011