Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Patientens namn och personnummer
 • Namn på ansvarig läkare och enhet som har uppföljningsansvar
 • Sammanfattning av sjukhistoria

(Debut inklusive smärtduration, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter).

Psykiatrisk samsjuklighet och omfattning:

 • Genomförda utredningar och resultatet av dessa.
   (T.ex. bedömning av ortoped, MR, andra röntgenundersökningar samt ange datum)
 • Psykosociala faktorer av betydelse
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
 • Aktuell frågeställning till Smärtcentrum
  (T.ex. läkemedelsoptimering, rehabilitering, bedömning)
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient:

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Chatta med Liv