Anna Rensfeldt Flink, med dr, FoU-handläggare, logoped

Anna disputerade den 21 oktober 2022 med avhandlingen "Children with severe/profound intellectual and multiple disabilities – characteristics and communication interventions". 

Avhandlingens svenska sammanfattning:
Barn och unga med flerfunktionsnedsättning (FFN) har mycket omfattande rörelsehinder i kombination med svår eller grav intellektuell funktionsnedsättning (IF). Dessa barn kommunicerar på förspråklig nivå och är beroende av en stödjande kommunikationspartner för att kunna delta i och upprätthålla kommunikation. Kommunikationsinterventioner som är utformade för målgruppen och vetenskapligt utvärderade saknas till stor del. Målsättningen för detta avhandlingsarbete var att generera kunskap om förutsättningarna för kommunikation hos barn med FFN med hänsyn till barnet, föräldern och kontexten, genom att utforska mångfalden av utvecklingsrelaterade svårigheter hos barn med svår/grav intellektuell funktionsnedsättning i relation till en internationell definition av FFN och genom att utforska kommunikationsinterventioner riktade till barn med FFN inom svensk habilitering. Avhandlingen baseras på fyra delstudier och resultaten stödjer en tidigare föreslagen spektrumdefinition av FFN. 

Vid Habilitering & Hälsa har Anna en logopedtjänst i botten men har också ett uppdrag som FoU-handläggare.

Anna Rensfeldt Flink

Leg logoped, med dr, FoU-handläggare