Åsa Fyrberg Fridlizius, fil dr, specialistlogoped

Disputerade 2017 med avhandlingen: Acquired Brain Injury in Children and Adolescents: Investigating Assessments of Communicative Participation in Daily Life Situations.

Åsas forskningsområde är kognitionsvetenskap med inriktning mot neuro och kommunikation efter förvärvade hjärnskador.

Avhandlingsprojektet handlar om kommunikation efter förvärvade hjärnskador (Acquired Brain Injuries, ABI) hos barn och ungdomar i skolåldern. Hur kan utredning och rehabilitering av kommunikativa funktioner bidra till ökad livskvalitet och delaktighet i denna grupp?

Projektet undersöker fortsatt metodutveckling utifrån kognitionsvetenskapligt och neurolingvistiskt perspektiv. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år med kommunikativa och kognitiva funktionshinder efter förvärvade hjärnskador. Syftet är att öka möjligheterna till kommunikativ delaktighet i hem, skola och på fritiden genom en triangulering av metoder i rehabiliteringsförloppet. Fokus placeras vid såväl självskattning av funktioner som de anhörigas medverkan i rehabiliteringsprocessen. I ett större perspektiv är avsikten att bidra till förbättrade levnadsvillkor och ökad social delaktighet för barn och ungdomar med ABI.

Åsa Fyrberg Fridlizius

Specialistlogoped, fil dr