Meta Nyström Eek, docent, överfysioterapeut

Disputerade 2009 med avhandlingen: Muscle strength, gross motor function and gait pattern in children with cerebral palsy,

Metas forskningsområde är muskelstyrka och rörelseanalys vid cerebral pares. Forskningen har visat att man kan vara svag när man har cerebral pares (CP), men det går att öka styrkan med styrketräning. Vidare att styrkeökningen har effekt på gångförmågan och att det går att mäta styrka även i spastiska muskler.

Efter sin doktorsexamen arbetar Meta med ungefär 40 % forskning som externfinansieras och 60 % kliniskt arbete.

I sin forskande del håller hon på med flera kliniska forskningsprojekt. Ett av projekten handlar om att utvärdera förändring av muskelstyrka efter behandling med botulinumtoxin. I ett annat projekt utvärderas sittandefunktion hos barn och ungdomar som fått inopererad baklofenpump. Tillsammans med Lundbergs laboratorium för ortopedisk forskning håller Meta på med ett projekt, där gångmönstret hos barn med benlängdsskillnad och cerebral pares undersöks. En större studie med styrketräning hos unga vuxna med cerebral pares pågår. Det är ett projekt som drivs tillsammans med forskare på Regionhabiliteringen, Lundbergs laboratorium för ortopedisk forskning, vuxenhabiliteringen i Göteborg och Idrottshögskolan. Dessutom medverkar Meta i studien ”Att leva som vuxen med cerebral pares i väst-Sverige” där två doktorander är involverade varav Meta är handledare till den ena och bihandledare till den andra.

Meta är även handledare för flera masterprojekt inom sitt forskningsområde, däribland ett projekt som utvärderar stretching av hamstrings med Creutzskenor och ett annat projekt kring hoppförmåga hos unga vuxna med cerebral pares. Meta har arbetat aktivt i det evidensarbete som initierats av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Hon har varit med i den grupp som bedömt evidens för metoder som påverkar gångförmågan hos barn med CP och varit handledare i den grupp som har arbetat med evidens för metoder för att bibehålla eller förbättra ledrörlighet. Meta är också handledare i flera kliniska utvecklingsprojekt på Regionhabiliteringen. Ett projekt är en kvalitetssäkring av postoperativ vård/träning på Regionhabiliteringen och ytterligare ett projekt har handlat om sittandet hos barn med funktionsnedsättning och korrigerande korsett.

 

Överfysioterapeut, docent