Om BROKEN-SWEDEHEART

BROKEN-SWEDEHEART är en världsunik internationell multicenter och registerbaserad klinisk prövning där forskare i Sverige för första gången inkluderar stor andel patienter med misstänkt eller bekräftad Takotsubu-syndrom. Studien ska öka kunskapen om rätt behandling av patienter med brustet hjärta och därmed bidra till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad.

Syfte med studien

Forskningsstudien syftar till att dokumentera kliniska resultat och risk för blodproppar i samband med optimerad läkemedelsbehandling vid Takotsubo-syndrom. Förhoppningen är att studien ska visa om en ny behandling minskar negativa kliniska utfall som död, svår hjärtsvikt och blodpropp.

Om Takotsubo

Takotsubo eller brustet hjärta, var närmast okänt bland läkare fram tills för cirka 30 år sedan. Diagnosen ställdes först i Japan 1990. Dessförinnan hade fallen av brustet hjärta misstagits för hjärtinfarkt och diagnosen brustet hjärta varit helt obekant för forskarna.

Uppskattningsvis drabbas cirka 60 personer i månaden av brustet hjärta, bara i Sverige. Men en del av fallen får diagnosen hjärtinfarkt och andra söker inte vård. Även om orsaken till syndromet inte är helt klarlagd så vet forskare att sorg, stress och trauma är utlösande faktorer.

Takotsubo är en form av akut hjärtsvikt som kan startas av emotionell stress och är nästan nio gånger vanligare hos kvinnor jämfört med män. Syndromet karaktäriseras av en ovanlig typ av övergående hjärtsjukdom med en omfattande påverkan på hjärtats pumpförmåga. Trots nedsatt pumpförmåga återhämtar sig pumpfunktionen nästan helt efter bara ett par dagar om patienten överlever den akuta fasen av Takotsubo. Dessvärre är den akut försämrade pumpfunktionen hos Takotsubo-patienter tillräckligt allvarlig för att orsaka livshotande komplikationer såsom akut hjärtsvikt, ansamling av vätska i lungorna, chock, hjärtmuskelbristning och allvarliga rytmstörningar. 

För dessa patienter är korttids-dödligheten cirka 5 % och långtids-dödligheten cirka 10%, vilket är jämförbart med hjärtinfarkt. Dessutom utvecklar cirka 10% av Takotsubo-patienterna komplikationer i form av blodproppar vilket kan leda till livslång sjuklighet. De kliniska symtomen kan vara missvisande och liknar de man får vid förträngningar i hjärtats kranskärl och hjärtinfarkt men just vid Takotsubo saknas dessa förträngningar i hjärtats kranskärl.

I dagsläget får de flesta Takotsubo-patienter behandling med de läkemedel som används vid just hjärtinfarkt och hjärtsvikt trots att forskningsresultat indikerar att vissa av dessa läkemedel kanske kan vara skadliga för patienter med Takotsubo. 

Hur går studien till?

Forskningspersonerna har upplevt symtom som är likt de vid förträngningar av kranskärlen. De tillfrågas om deltagande i studien redan efter resultatet av undersökningen av deras kranskärl som visar att några förträngningar inte finns. Studien består av två delar. Bägge delarna innebär en behandling och delarna genomförs parallellt. 

Efter att behandlingen i studien avslutats kommer uppföljning ske efter sex månader, ett år och sedan årligen upp till 10 år genom att hämta data från SWEDEHEART och register hos Socialstyrelsen (t.ex. patientregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret). 

Samverkan

Studien drivs av Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin med projektledning från Gothia Forum.Ett flertal sjukhus i flera länder är inbjudna att delta i den kliniska prövningen. Målet är att 20 sjukhus ska delta och att cirka 1000 patienter ska ingå. 

Biobanksprover i Sverige samlas i studien via sjukvårdsintegrerad biobankning via Biobank Väst och insamlingen koordineras via den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige.

Gothia Forum ansvarar för koordinering av monitorering på alla kliniker i Sverige. Arbetet genomförs med stöd av Kliniska Studier Sverige.

Finansiering

Studien finansieras av medel från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning).