Om KCS

Kompetenscentrum för schizofrenis uppdrag är att stödja och samordna FoU-projekt inom Psykiatri Psykos, från planering till genomförande, dokumentation och spridning av resultatet.

För att utveckla samarbetet med vårdgrannar och universitet i FoU-frågor ses utbyte kring gemensamma forskningsintressen som väsentligt. Här ingår även samverkan kring studenters uppsatsarbeten och samverkan via forskarskolan i anslutning till Sahlgrenska akademin

Du kan vända dig  till vår kontaktperson om du behöver hjälp med:

Metodstöd

De insatser som KCS efter behov erbjuder projektledare och andra FoU-medarbetare är i första hand metodhandledning, konsultation, utbildningsinsatser och seminarier med FoU-inriktning som inte täcks av övrigt utbildningsutbud inom verksamhetsområdet.

Projektplanering

För nya projektförslag formuleras en preliminär projektplan som underställs Utvecklingsrådet för bedömning och återkoppling.

Information

KCS arbetar aktivt med utåtriktad information, i huvudsak via den externa hemsidan. 

Styrdokument

För studenter

Är du student och intresserad av något av de teman som Kompetenscentrum för schizofreni arbetar med? Eller av någon närliggande fråga som berör området?

Ett huvudsyfte med KCS:s arbete är att stimulera till löpande utvärdering av de metoder som används. Vi välkomnar därför studerande som vill göra examensarbeten eller andra uppsatser. För vissa utbildningar kan vi, i samarbete med Göteborgs Universitet, även erbjuda handledning.

Uppsatser/examensarbeten

Vill du skriva om något av de teman där det idag finns pågående FoU-projekt, eller där det finns ett behov av fördjupade kunskaper, så finns det ett flertal aktuella teman. Några exempel är:

 • somatisk hälsa hos psykiskt långtidssjuka 
 • tvärprofessionellt teamarbete, teamorganisation och ledarskap
 • neuropsykiatrisk diagnostik
 • samverkan mellan psykiatri och socialtjänst
 • instrumentutveckling, reliabilitet och validitet
 • fysisk vårdmiljö
 • brukar- och anhörigstöd via internet
 • familjestöd/närståendearbete
 • personcentrerad vård/Person centered Psychisis Care  (PCPC)
 • värdebaserad vård (VBHS)
 • ePsykos/ePsykiatri 
 • Integrerad psykologisk terapi- kognitiv träning (IPT-k)  
 • Narrative enhancement - Cognitive Therapy (NECT)
 • GRIP (Gothenburg reasearch Investigation Project)

Praktik och tjänstgöring för yrkeslegitimation

Praktikanter och kandidater på olika utbildningsnivåer är också välkomna att ta kontakt med oss. Vi erbjuder även, efter möjlighet, legitimationsgrundande tjänstgöring för flera yrkeskategorier.

Länkar och tips

Viska  Schizofreniportal

Schizofreniförbundet

Kontakt

Marcus Lundmark