Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

 • FACT

  Arbetsmodellen innebär att man arbetar på två olika nivåer – dels behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management dels ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna. Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel.

 • Individuell samarbetsplan (ISP)

  Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård.

 • Interaktivt bemötande

  Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande.

 • IPT-k

  IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning.

 • Min förmåga (aktivitetsbedömning)

  Min förmåga är ett instrument för strukturerat samtal om och observation av aktivitetsförmåga.

 • NECT - en metod för att handskas med självstigma

  NECT (Narrative Enhancement – Cognitive Therapy), är en gruppbehandling för att minska stigmatisering och som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom.

 • Personcentrerad psykosvård

  Målet med personcentrerad psykosvård är att slutenvården ska arbeta så att patientens delaktighet och inflytande över sin vård ökar.

 • Resursgrupps-ACT

  Resursgrupps-ACT, (R-ACT) är en modell för samordning av vård-och stödinsatser i psykosvården.

 • Supported employment

  IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet) är en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.