Supported employment

IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet) är en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

För att förbättra möjligheten för personer med psykossjukdomar att komma in på arbetsmarknaden eller studera finns inom verksamhetsområdet Psykiatri Psykos den arbetsinriktade rehabiliteringsverksamheten AIR.

AIR vänder sig till personer som har en etablerad kontakt med specialistpsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att vi tar emot remisser från Psykiatri Psykos enheter.

AIR:s arbete utgår från IPS-modellen (Individuella Placerings- och Stödprogrammet), en evidensbaserad modell som visat de bästa resultaten när det gäller att hitta, få och behålla ett arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

I Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 (Socialstyrelsen) har IPS fått högsta prioritet och är därmed den metod som rekommenderas i Sverige. IPS-arbetet är en del av den psykiatriska behandlingen och det är IPS-specialisten som tillsammans med patienten ansvarar för planering och åtgärder rörande arbete. För att uppnå ett bra resultat krävs samarbete med teamets case manager och psykiatriker.

De grundläggande principerna för arbetet är att ha målet att komma ut på den öppna arbetsmarknaden och att alla som vill arbeta är välkomna att pröva IPS. Insatserna ska vara integrerade i den psykiatriska behandlingen och det är patientens val och intressen som styr insatserna. Arbetssökandet ska starta så tidigt som möjligt och vi ger individanpassat stöd så länge patienten behöver.

Dessutom är det viktigt att ge information om ekonomiska förutsättningar då det är komplicerade regelverk som styr och då det är svårt att få överblick hur det påverkar var och ens ekonomi. Vi måste också skapa systematik i arbetssökande och etablera god kontakt med arbetsmarknaden för att lyckas hitta arbeten och praktikplatser för våra patienter.

Det är viktigt att ge stöd i att hitta ett arbete som patienten trivs med och mår bra av så att det kan bli varaktigt. Lika viktigt är det att hitta bra alternativ för dem som inte mår bra av de krav som ställs på den öppna marknaden. Om lönearbete inte blir aktuellt ger vi eller case managern stöd i att hitta en meningsfull sysselsättning som möjliggör sociala kontakter, struktur och innehåll i livet för patienten.

Kontakt:

Birgitta Magnusson

Enhetscef