IPT-k

IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning.

Målgrupp

Personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar.

Syfte

Att förbättra personens kognitiva funktioner och förmåga att handskas med sociala situationer.

Innehåll och genomförande

IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning. Metoden utvecklades i Bern i Schweiz. Det finns gott stöd i forskning för att IPT-k har effekt på kognitiv funktion och metoden har prioritetssiffra 2 i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2017). Syftet med programmet är att förbättra personens kognitiva förmåga och sociala färdigheter.

IPT-k omfattar två huvuddelar, en kognitiv del och en social del. Programmet ges i grupp och kräver två gruppledare/behandlare. Det finns en omfattande manual på tyska, som är översatt till engelska (Volker, Roder & Brenner:Integrated Psychological Therapy for the Treatment of Neurocognition, Social Cognition, and Social Competencies in Schizophrenia Patients. Hogrefe Publishing, 2010).

För att underlätta läsningen av manualen har vi tagit fram en läsanvisning som fritt kan laddas ned. I den beskrivs de olika delprogrammen och de enskilda övningarna i IPT-k.

Vi har också gjort det material som behövs till övningarna nedladdningsbara. Materialet till övningarna kan enkelt skrivas ut i A4-format och klippas isär till de kort och textremsor som används i programmet. Använd helst papper som är tjockare och styvare än vanligt kopieringspapper.

Även om manualen på engelska och läsanvisningen är självinstruerande till stor del så är det att rekommendera att man deltar i en utbildningsdag i IPT-k som förberedelse för att starta en grupp. Sådana utbildningar ges regelbundet inom Västra Götalandsregionen.

Mer information

För närmare upplysningar, kontakta Elna Persson, regionutvecklare vid Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa (KPH) inom Västra Götalandsregionen.