Individuell samarbetsplan (ISP)

Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård.

Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård. Det är ett praktiskt hjälpmedel som ger patienter möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att styra över sin behandling. I planerna får patienter rutinmässigt hjälp att skräddarsy hur de önskar att vården ska genomföras. ISP har sparat resurser och kostnader för vården. Sjukhusvård har kunnat undvikas. Patienter har fått ökad förståelse för sin sjukdom, tagit ökat ansvar för sin hälsa och fått ökat förtroende för vården. Det kan leda till att framtida återinsjuknande och sjukhusvård kan undvikas.

Mer om Individuell samarbetsplan (ISP)

Ungefär 3000 personer vårdas varje dag med tvångsvård i Sverige. För många är detta en traumatiserande upplevelse. Negativa vårderfarenheter kan leda till att patienter inte söker vård när de mår sämre, av rädsla att åter bli tvångsvårdade. De drar sig undan, vågar inte berätta för sina vårdkontakter att de mår sämre, vilket ökar risken för ett nytt tvångsvårdstillfälle.

En Individuell samarbetsplan (ISP) är ett praktiskt hjälpmedel vars syfte är att minska användandet av tvångvård. Det är ett personcentrerat verktyg som ger patienter möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att styra över sin behandling. ISP har utvecklats med stöd av studie som gjordes 2012 och håller nu på att implementeras inom Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I planerna får patienter rutinmässigt hjälp att skräddarsy hur de önskar att vården ska genomföras. ISP har sparat resurser och kostnader för vården. Patienter har fått ökad förståelse för sin sjukdom, tagit ökat ansvar för sin hälsa och fått ökat förtroende för vården. Det kan leda till att framtida återinsjuknanden och sjukhusvård kan undvikas.

Syftet med ISP är att ge patienterna ett större medinflytande och en bättre vård med mindre tvång. Innehållet består av en utvärderingsdel och två ISP-planer:

  • Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård,
  • Handlingsplan vid Tidiga tecken, med en överenskommelse – hur situationen ska hanteras för att undvika inläggning på sjukhus vård med tvång
  • Delaktighet vid psykiatrisk sjukhusvård (DPS) – där patienten formulerar vilket bemötande och stöd hen önskar vid ett ev. framtida slutenvårdstillfälle.

Nuläge

Inom verksamhetsområdet (SU/Psykiatri Psykos) utvärderas erfarenheterna. Datainsamling pågår sedan 1 september 2015. Resultatet finns presenterat i en rapport. (länk)

I nuläget (2017-12-31) har 142 patienter utvärderat tvångsvården.  Av patienter som anser att de varit sjuka är mer än hälften av dem av uppfattningen att tvångsvård hade kunnat undvikas om de fått rätt bemötande och stöd.

  • 85 patienter har utformat en DPS.
  • 447 patienter har en överenskommelse enligt ISP Handlingsplan vid Tidiga tecken
  • Den har aktiverats vid 34 tillfällen.
  • Vid 21 tillfällen kunde situationen hanteras med hjälp av aktiva åtgärder i öppenvård i stället för sjukhusvård.

Resultaten antyder att ISP kan bidra till att tvångsvård kan undvikas och att ISP är lämplig att erbjuda alla patienter inom psykiatrin som i samband med ett eventuellt återinsjuknande riskerar att behöva vård med tvång.

Intresserad av att använda ISP?

Vill ni börja använda ISP rekommenderas en introduktionsföreläsning. I samband med introduktion kommer ni att få en genomgång av arbetsmaterial och manual.

Arbetsmaterial:

Patientinformation Individuell Samarbetsplan

Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård

Handlingsplan vid Tidiga tecken

Delaktighet vid psykiatrisk sjukhusvård

Intervjumall Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård

Rapport Individuell samarbetsplan (2013)

Rapport Individuell samarbetsplan (2018)

 Kontakt:

Eva Andreasson

Specialistsjuksköterska fil.mag

Telefonnummer

Kontor: 031 - 13 66 31