Min förmåga (aktivitetsbedömning)

Min förmåga är ett instrument för strukturerat samtal om och observation av aktivitetsförmåga.

Min Förmåga är ett instrument som syftar till att ge en uppfattning av en brukares utförandeförmåga i aktiviteter i dagligt liv (ADL).

Instrumentet används med fördel i inneliggande vård eller i boende där personal regelbundet ser brukaren utföra personlig ADL, instrumentell ADL och delta i samspel med andra.

Observationer görs av personal som arbetar närmast brukaren på avdelning eller i boende t ex mentalskötare, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, boendestödjare eller annan kategori som ser brukarens utförande i icke tillrättalagda miljöer. Det vill säga att man observerar brukaren i hens egen miljö eller på avdelningen.

Målsättningen är att brukarens svårigheter i vardagliga aktiviteter ska uppmärksammas och att man på så vis ska kunna erbjuda rätt omfattning av stödjande insatser.

Men även:

  • Att personer som arbetar nära brukaren ska bli medvetna om vilka behov som föreligger.
  • Att personalgruppen ska uppnå en ökad samsyn i det praktiska
  • arbetet och i bemötandet av brukaren.
  • Att uppmärksamma brukarens egen uppfattning om sin förmåga och hens egna önskemål/behov av ev. stöd.
  • Att öka brukarens insikt om sina egna funktionshinder.
  • Att få en bild av vilka stödinsatser närstående bistår med, deras uppfattning och behov.
  • Att kunna delge annan personal/vårdgrannar ett underlag kring faktisk funktion och stödbehov vid vårdplanering.
  • Att få en uppfattning om förändringar i utförandeförmågan över tid.
  • Att uppmärksamma behov av vidare utredning.

Både instrumentet och manualen finns att ladda ner här. Observera att dessa får användas, men inga förändringar fårr göras i dem. Materialet är upphovsrättsskyddat.

Även om manualen till viss del är självinstruerande så är det att rekommendera att man deltar i en utbildningsdag i som förberedelse för att ta Min förmåga i användning. Sådana utbildningar ges på begäran. Var god kontakta arbetsterapeut Maria Wikeby.  

Dokument

Min förmåga - folder

Min förmåga - Manual

Examensarbete: Psykometrisk utvärdering av instrument för ADL-förmåga hos patienter med psykossjukdomar

Kontakt 

Arbetsterapeut
Maria Wikeby