Interaktivt bemötande

Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande.

Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande. Den är särskilt inriktad på arbete med psykiskt funktionshindrade personer. Målet är att så många situationer som möjligt, där det finns oenighet, ska sluta med samarbete. Idealet är att både patient och personal ska tycka att det ”känns ok” efteråt, trots att man varit oenig i någon fråga.

Vad går träningen ut på?

Träningen går ut på kommunikation i konfliktsituationer. Särskilt i så kallade "slutna situationer" som är begränsade i tid och rum. I en särskild form spelar man upp konkreta interaktionsproblem som deltagarna varit med om. Genom att man använder konkreta, visuella hjälpmedel så förtydligas vad som händer rent psykologiskt mellan parterna. På det viset underlättas förståelsen för hur det egna och den andres beteende faktiskt påverkar konfliktsituationen och vad det finns för lösningsalternativ.

Psykiska funktionshinder

Interaktivt bemötande är speciellt utformat med tanke på interaktionen med psykiskt funktionshindrade, som på grund av själva funktionsförmågan har svårt med perspektivtagande, planering, initiativ, informationsbearbetning med mera. 

Dessa svårigheter är kännetecknande vid schizofreni, men förekommer också i olika kombinationer vid andra psykiatriska tillstånd. Psykiska funktionsstörningar är inte heller begränsade till personer med psykiatriska diagnoser utan förekommer till och från hos oss alla, till exempel vid stress eller uttröttning.

Interaktivt bemötande är ett kraftfullt psykopedagogiskt verktyg, som fyller en lucka i den psykiatriska metodrepertoaren; särskilt för personal inom sluten vård där det tidigare saknats bra och specifika verktyg som är både professionellt och etiskt kvalificerade. Det är inte teoretiskt "tungt" utan tonvikten ligger på det praktiska. Det är framförallt en färdighetsträning med ett reflekterande inslag. Till sist är metoden ett sätt att, som benämningen säger, bemöta andra människor väl. 

Regelbundna utbildningar

Psykiatri Psykos arrangerar löpande utbildningar i metoden. Vid intresse kontakta utbildningsansvarig, Daniel Abrams.

Metoden beskrivs ytterligare i kap 6 i boken Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar (Studentlitteratur, 2009).

Studentlitteratur Psykiska funktionshinder