NECT - en metod för att handskas med självstigma

NECT (Narrative Enhancement – Cognitive Therapy), är en gruppbehandling för att minska stigmatisering och som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom.

NECT, som är en förkortning för Narrative Enhancement – Cognitive Therapy, är en gruppbehandling för att minska stigmatisering och som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Utbildningen syftar till att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma.

I samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk hälsa) och SKL (Sveriges kommuner och Landsting) arrangerar Psykiatri Psykos regelbundna utbildningar i metodiken. Nya utbildningar genomförs regelbundet i mån av efterfrågan.

Grundtankar: En omständighet som ibland kan göra det svårare att återhämta sig och känna hoppfullhet vid psykisk sjukdom är ”självstigma”. Självstigma kan till exempel innebära att en person har börjat tro att felaktiga uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer på honom eller henne. Till exempel att någon med schizofreni inte kan förbättras, inte kan arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Innehåll i NECT-utbildningen i korta drag

En del bestående av orientering och introduktion på två sessioner.

En del som på tre sessioner, som består av psykopedagogisk undervisning om stigma, självstigma, myter om psykisk sjukdom och fakta som slår hål på dessa myter. Dessutom en del som handlar om för- och nackdelar med att berätta för andra om att man har en psykisk sjukdom.

En del som är på cirka sju sessioner som handlar om kognitiv omstrukturering. Det vill säga om hur ens egna tankar och känslor påverkar hur man ser på sig själv och sin tillvaro. Och hur dessa tankar och känslor påverkar ens beteende. Hur kan man förändra negativa tankar och känslor, genom t ex alternativa tankesätt?

Ytterligare en del på cirka sju sessioner som handlar om att utveckla sin personliga historia. Här skriver deltagarna ned historier som handlar om sina tankar och upplevelser och läser upp detta för de övriga i gruppen och får så respons från de andra. Det kan vara ett sätt att skaffa sig kontroll över händelser och historier, att göra dem mer begripliga och att kunna sätta in dem i ett tidssammanhang.

Till sist har man en eller möjligtvis två sessioner på sig för att sammanfatta och att avsluta utbildningen.

Erfarenheter och forskning

Erfarenheterna från patienter och behandlare har varit genomgående goda. Många deltagare har gett NECT-metodiken väldigt goda omdömen.

När den första NECT-omgången startade i Göteborg och Mölndal 2015 så genomfördes en pilotstudie med 31 deltagare, som visade minskade nivåer av självstigma så väl som självkänsla och livskvalitet. Därefter har en RCT-studie med 115 deltagare genomförts som gav samma resultat; The effectiveness of narrative enhancement and cognitive therapy: a randomized controlled study of a self-stigma intervention.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28424854

Dokument:

Nedladdning av material NECT

Rapport från NECT - pilotstudie i Göteborg