Utvecklingsprojekt

På ePsykiatrienheten stöttar vi vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med att ta fram och implementera olika stöd och behandlingar. Nedan har vi listat vad vi arbetar med i nuläget inom olika kategorier.

Internetbehandling i stöd- och behandlingsplattformen
(1177 Vårdguidens e-tjänster)

Internetbehandling vid insomni

Breddinförande av ePsykiatrienhetens insomnibehandling för Psykiatri Affektiva

Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem och förekommer hos 11% av den svenska allmänbefolkningen. Störningar av sömnen ingår också som komponent i flertalet psykiatriska tillstånd. Trots detta erbjuds sällan långsiktigt verkande behandlingar för sömnlöshet i specialistpsykiatrin. Det är därför angeläget att kunna öka tillgången till långsiktigt fungerande behandlingar vid sömnstörningar, som kan nå en stor andel patienter inom specialistpsykiatrin.

ePsykiatrienheten har utvecklat en insomnibehandling för patienter med allmänpsykiatriska diagnoser. Behandlingen används frekvent inom hela Västra Götalandsregionen. Behandlingen utformades för specialistpsykiatrin men används idag även mycket inom primärvården. 

Behandlingen är under breddinförande på hela Psykiatri Affektiva och ska finnas tillgänglig för alla patienter som vårdas där.

Hör av dig om du är intresserad av att använda dig av internetbehandling vid sömnbesvär och din enhet inte har börjat använda det än.

 

Internetbehandling vid insomni för patienter med bipolär sjukdom eller psykossjukdom.

I forskningslitteraturen beskrivs att närmare 70 % av bipolära patienter och upp emot 80 % av psykospatienter har en sömnstörning utöver sin grundproblematik. Många behandlas i nuläget med långvarig förskrivning av sömnläkemedel trots att detta inte är rekommenderat enligt nationella riktlinjer. Detta utgör en stor kostnad för regionerna och är förenat med negativa effekter så som toleransutveckling, beroende och reboundeffekter vid uttrappning.

ePsykiatrienheten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklar tillsammans med Region Stockholm och Karolinska institutet en anpassad internetbaserat KBT-behandling för sömnstörning för just patienter med bipolär sjukdom eller psykossjukdom. Behandlingen testas just nu på ett fåtal patienter på psykosmottagningar på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Psykiatri sydväst i Region Stockholm. Planen är att så fort utvärderingen av testerna är klar, implementera behandlingen på fler mottagningar.

Hör av dig om du är intresserad av denna behandling så kanske din enhet kan bli en av de första att testa när den blir tillgänglig för fler.


Depressionshjälpen

Depressionshjälpen är utformat av företaget psykologpartners och är en behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård.

Depressionshjälpen har nyligen blivit tillgängligt för behandlare i Västra Götalandsregionen och är inte så beprövat här än, vi bedömer att det kan vara en bra behandling men rekommenderar att behandlare gör uppföljning av process och utfall eftersom behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hör av dig om du är intresserad av denna behandling så kanske din enhet kan bli en av de första att testa när den blir tillgänglig för fler.


Stöd i stöd- och behandlingsplattformen
(1177 Vårdguidens e-tjänster)

Hemuppgiftsstöd för patienter

I psykoterapi ges ofta hemuppgifter som redovisas på pappersblanketter. Det kan finnas flera fördelar att istället administrera dessa via nätet:

 • Minskad pappershantering för patient och behandlare
 • Lättare för patienten att ha hemuppgifterna med sig ”på fickan”
 • Ett digitalt hemuppgiftsstöd kan individanpassas till specifika patienter
 • Lättare för behandlare att förbereda patientmöten när man på förhand vet hur det gått med hemuppgifterna

Stöd- och Behandlingsplattformen erbjuder hemuppgiftsstöd för flera diagnoser som även kan individanpassas till patienternas behov. 

Klicka här om du vill läsa mer. 

Hör av dig om du vill ha tillgång till stödet.


Stöd som komplement till gruppbehandling

Stöd- och behandlingsplattformen passar utmärkt som komplement och sammanhållande länk vid gruppbehandlingar. Det är enkelt att utforma skräddarsydda stöd för respektive grupp och sedan uppdatera dessa inför respektive "termin". Stöden innehåller material som ger möjlighet för deltagarna att gå in och repetera det som redovisats på gruppbesöken. Stödet ger även möjlighet till återkoppling i form av formulär för uppföljning samt möjlighet att meddela sig med gruppledarna mellan tillfällena. En annan fördel är att det skapar en bra kanal för gruppledarna att nå ut till gruppen om det blir någon form av ändring i kursupplägget. 

Här är två exempel från enheter som redan har använt sig av denna lösning.  

 • Äldrepsykiatrisk mottagning - Stödet "Känslofokuserad KBT-behandling i grupp" har nu använts tre omgångar. Gruppbesöken har skett på plats när detta varit möjligt men mestadels har gruppen träffats via video.
 • Neuropsykiatrimottagning Öster - har en gruppbehandling som sker helt via video och till denna har de skapat "Min ADHD-grupp – Neuropsykiatrimottagningen Öster".

Vi på ePsykiatrienheten hjälper er gärna att sammanställa ett stöd som passar just er. De vanliga formulären för uppföljning finns redan inlagda i plattformen så det som ni behöver göra är att ta fram det innehåll ni vill att patienterna ska får tillgång till.

Hör av dig om du är intresserad av att skapa ett stöd till din enhet. 


Beslutsstöd/artificiell intelligens

Digitalisera triagerutinen

Triagerutinen på den psykiatriska akutmottagningen innefattar idag en blandning av digitala och analoga moment. Detta leder till dubbeldokumentation, och att en del information endast finns i analogt format en tid efter att patienten lämnat akutmottagningen.

 • Minskar dubbeldokumentation
 • Informationen finns tillgänglig digitalt från början
 • Visualisering på storskärm

All information rörande patientens vårdform ska finnas i digital form direkt efter ankomst till vårdinrättningen för att kunna användas i ett digitalt beslutsstödsystem.

Med hjälp av ett digitalt triageinstrument kan onödig dubbeldokumentation undvikas och informationen finns tillgänglig att sökas ut av andra system, såsom QlikView, direkt då patienten ankommer akutmottagningen.

Personalen kan ta med sig instrumentet på valfri plattform in till patientmötet och därefter visualisera triageringsordningen på en skärm inne på expeditionen.

Det finns idag en digital version av RETTS-PSY som är det triageringsinstrument som används på den psykiatriska akutmottagningen. Detta instrument behöver dock vissa anpassningar för att kunna användas där.

Hör av dig om du är intresserad av att höra mer om detta projekt. 


Förenklad administration

Pågåendelistan

Dagens digitala system i vården genererar ofta mycket administrativ handpåläggning för vårdpersonalen, ett komplext och svårlöst problem.

Våra ordinarie system saknar integration och gör information samt data svår att överblicka för vårdpersonalen. Systemen är heller inte skapade för att visualisera data på gruppnivå vilket gör att personalen måste gå in på respektive patient för sig även om de vill ha tillgång till trender eller information som berör mer än en patient i taget. 

ePsykiatrienheten arbetar för att minska administration genom att automatisera samt visualisera vårddata på ett enklare och mer överskådligt sätt.

Vi har utarbetat ”Pågåendelistan” en lösning som via PowerBI visualiserar data och information som skrivs in i Melior samt ELVIS på ett sätt som är mer överskådligt och möjliggör översikt på gruppnivå. 

Hör av dig till oss om du vill höra mer. 

 


Qlapp

ePsykiatrienheten har utformat ett system för digitala kölappar - "Qlapp".

Med hjälp av detta system kan patienten ta en kölapp utan att sedan vara bunden till ett väntrum för att veta när personalen är redo att ta emot. 

Klicka här för att få se en mer utförlig information om systemet.

Eller hör av dig till oss för att få reda på mer. 


Sömndagbok

Vi har utvecklat en extern digital sömndagbok för att underlätta för såväl behandlare som patienter att hantera respektive registrera sömnparametrar.  
 
Prevalensen av sömnproblem är hög bland psykiatriska patientpopulationer, samtidigt är tillgången till psykologisk behandling (KBT–I–KBT vid insomni) låg trots att behandling har visat sig effektiv mot sömnproblem. Patienter som får behandling för sina sömnproblem förbättras även i sin grundsjukdom.
 
För att tillgängliggöra internetförmedlad kongnitiv beteendeterapi (iKBT) för patienter som har insomni och vårdas för affektiva diagnoser inom specialistpsykiatrin har ePsykiatrienheten utvecklat ett behandlingsprogram som finns tillgängligt på Stöd-och behandlingsplattformen (SoB). En central del av behandlingen är att behandlare ska få information om patientens sömnmönster vilket görs genom att patienten fyller i en sömndagbok. Under piolottestningen av vår insomnibehandling återkopplade såväl patienter som behandlare att sömndagboken i SoB av flera anledningar var svårarbetad, exempelvis eftersom den kräver manuella beräkningar från behandlarens sida. Begränsningar i SoB gör att det inte är möjligt att utveckla sömndagboken i SoB vidare.
 
Inför utvecklingen av en anpassning av insomnibehandlingen till patienter med bipolär sjukdom och psykossjukdom beslutades att utveckla en extern sömndagbok. Den nya lösningen är fristående från SoB och består av en webapplikation där patienten identifierar sig med en unik länk.
 
Sömndagboken sparar inga personuppgifter eller känsliga uppgifter och kan därför användas utan stark autentisering. Patienten kan därmed enkelt registrera sömn på sin mobiltelefon utan att logga in i SoB. Fokus för utvecklingen har varit användbarhet.
 
Hör av dig om du intresserad av att höra mer.  

Virtual Reality (VR)

VR-exponering vid ätstörningsproblematik

ePsykiatrienheten leder ett projekt för samtutveckling, implementering och utvärdering av exponeringsterapi i virtuella miljöer för ätstörningsproblematik.

Projektet har många samarbetsparter:

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Vuxenpsykiatrisk ätstörningsvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Patientrepresentanter
 • Anhörigrepresentanter

Projektet initierades av patienter och anhöriga som fann det svårt att genomföra exponering av matsalsmiljö under pandemin. Just matsalsmiljö är något som många med ätstörningsproblematik har angett att de kämpar med. Tillsammans sökte BUP och Vuxenpsykiatrin medel från Innovationsfonden Område 2 och fick då en summa att skapa en prototyp för som täcker båda parters behov. Prototypen är nu i full utveckling i samråd med vårdgivare, patienter och anhöriga i ledarskap av Almira Osmanovic Thunström och kommer att vara färdig för pilottest på BUP och Vuxenpsykiatrin våren 2022. 

Hör av dig om du är intresserad av att veta mer. 


D-escalator konflikthanteringsträning i VR

Vi utvecklar en psykiatrigemensam VR-utbildning i hot- och våldsprevention i samverkan med Psykiatriakuten på Östra Sjukhuset och Rättspsykiatriska akutmottagningen, Rågården, med finansiering från Innovationsfonden. Satsningen är även ett forskningsprojekt tillsammans med beteendevetaren Maria Bauer och bolaget Framvik AB som tidigare visat sina innovationer på invigningen av Centrum för Digital Hälsa.

Hör av dig om du är intresserad av att höra mer om det här projektet.