Lungtransplantationsutredning

Den formella lungtransplantationsutredningen utförs i samarbete mellan remitterande klinik och Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom en transplantationsbedömning erbjuds en samlad, oberoende bedömning av patientens prognos med övervägande av alternativa behandlingsmetoder.

Utredningen kan påbörjas med hjälp av checklista för utredning, använd gärna vårt utredningsstöd. Den formella remissen för lungtransplantationsbedömning bör innehålla:

 • Utförlig anamnes
 • Helt eller delvis ifylld checklista jämte provsvar
 • Kopior på eventuellt utförd HRCT, koronarangiografi, ekokardiografisk undersökning. Om möjligt som digitala filer som länkas.
 • Specialistremiss (gäller ej Västra Götaland)

Remisser

Remisser riktade till transplantationsenheten kan ställas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Transplantationscentrum
413 45  Göteborg

Vid akutfall sök ansvarig transplantationslungläkare via växeln 031-342 10 00.

Remiss och handlingar bedöms av transplantationslungläkare. Vid behov kontaktas inremitterande för diskussion om eventuell kompletterande utredning på hemorten innan patienten kallas till Göteborg.

Önskvärda undersökningar som om möjligt bifogas remissen

Vi kompletterar vid behov med undersökningar som ej har kunnat utföras. Vissa undersökningar kan komma att upprepas om det är nödvändigt för den slutgiltiga bedömningen.

Lab-prover:

 • Blodgruppering (upprepas dock alltid på SU, nödvändigt för korstest)
 • Hematologi: Hb, LPK diff, TPK
 • Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP, bilirubin
 • Elektrolytstatus: Na, K, Ca, urat, urea, protein/albumin, kreatinin
 • Koagulationsstatus: PK och APTT
 • Inflammation/infektions: SR, CRP, Immunglobuliner, IgG subklasser
 • Metabolism: faste B-glukos (ev. HbA1c), lipidstatus
 • S-PSA på män över 50 år.
 • Arteriell blodgas
 • 6-min gångtest eller arbetsprov
 • B-PEth
 • F-Hb på patienter över 50 år

Lungfunktion och radiologi

 • Spirometri, lungvolymer och CO-diff
 • Lungröntgen, HRCT

Hjärtfunktion

Koronarangiografi (patienter >40 år) ej äldre än 6 mån

 • UCG, EKG

Njurfunktion

Mätning av GFR (Crom-EDTA- eller lohexol-clearence)

 • Vid behov resultat av nefrologbedömning och kompletterande utredningsresultat
 • Urinsticka/sediment

Bentäthetsmätning

Bentäthetsmätning på alla patienter.

Övriga undersökningar

 • CT buk på patienter över 40 år.
 • Halskärlsdoppler
 • Minnestest på patienter över 70 år.

Kontakta gärna hemortstandläkare tidigit för en grov bedömning av eventuellt dolda infektionsfoci inför eventuell lungtransplantation.

Utredningsförfarande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utredning sker huvudsakligen i öppenvård under cirka 1 vecka. All slutenvård av utredningspatienter sker på avdelning 139, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredningsdata presenteras på transplantationskonferens som f.n. hålls torsdag eftermiddag kl 15.00. Beslut om transplantation fattas i koncensus efter presentation för thoraxtransplantationsteamet. Om andra terapeutiska möjligheter finns, lämnas förslag till behandling. Patienten informeras om konferensens beslut i anslutning till mötet. Innan patienten formellt ställs på transplantationsväntelista ges en utförlig information om transplantationsförfarandet och eftervården vilket kan medföra ytterligare 1-2 vårddagar. En del patienter väljer att komma tillbaka efter några dagars betänketid.

Anhöriga

Anhörigas plats vid transplantationsbedömningen är central. Det optimala är att patienten har med sig en anhörig under de dagar som utredningen pågår och vid informationstillfället. Detta för att både anhöriga och patienten skall vara medvetna om risker med ingreppet och att det finns stöd för patienten både under tiden på väntelistan samt under- och efter tranplantationstillfället