Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Långvariga symtom efter covid-19-infektion hos personal i Västra Götalandsregionen

Under covid-19-pandemin har det uppmärksammats att vissa som drabbats av covid-19 kan få långvariga besvär, vanligen kallat långtidscovid. Hur stor andel av alla smittade som får symtom som kan tyda på långtidscovid är oklart eftersom de flesta som fick covid-19 inte testades till en början.

Datainsamling är avslutad och vi håller nu på att sammanställa resultaten. Vi tackar alla deltagare som bidragit till studien.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
Under covid-19-pandemin har det uppmärksammats att vissa som drabbats av covid-19 kan få långvariga besvär, vanligen kallat långtidscovid. Hur stor andel av alla smittade som får symtom som kan tyda på långtidscovid är oklart eftersom de flesta som fick covid-19 under våren 2020 inte har testats.

Västra Götalandsregionen erbjöd fr o m slutet av mars 2020 sina medarbetare att testa sig även vid lindriga symtom för att undvika onödig sjukfrånvaro. Det innebär en möjlighet att i efterhand studera långsiktiga effekter av covid-19 inte bara hos personer som blivit så sjuka att de behövt vård på sjukhus.

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt det är med långvariga hälsobesvär efter

genomgången infektion med viruset SARS-CoV-2 (covid-19, nya coronaviruset) samt att förstå mer om vilka som får besvär, vilka symtom som förekommer och hur de påverkar det dagliga livet.

Du tillfrågas om deltagande eftersom ditt telefonnummer förekom i en databas av anställda inom Västra Götalandsregionen, eller dess kommuner, som genomgått testning med PCR (prov som tas från näsa, svalg och/eller saliv) för SARS-CoV-2. Ditt deltagande i studien är lika viktigt oavsett om ditt provsvar var negativt eller positivt och oavsett hur sjuk du blev. Vi vill kunna jämföra dem som testats positivt och dem som testats negativt. Vi vill också jämföra dem som fått lite respektive mycket besvär av infektionen. Vi är medvetna om att även vissa personer som har testats negativt med PCR kan ha smittats före eller efter testning, vilket vi kommer ta hänsyn till så långt det är möjligt.

Forskningshuvudman för projektet är Västra Götalandsregionen. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?
Du kommer att få genomföra en enkät med ett antal frågor om din aktuella hälsa och hur du fungerar i din vardag. Enkäten innehåller också några frågor om tillfället då du testades för SARS-CoV-2. Enkäten görs elektroniskt på din mobiltelefon eller dator genom att du loggar in med Bank-ID på 1177 Vårdguiden. Du får ett antal frågor där du kan välja mellan olika svarsalternativ. Det finns även möjlighet att lämna kommentarer. Vi räknar med att enkäten tar 5-15 minuter att genomföra. När enkäten har skickats iväg är ditt deltagande i studien avslutat.

Du tillfrågas om huruvida du kan tänka dig att delta i eventuella ytterligare studier. Den här typen av uppföljning sker normalt inte i vården, men är viktig för att få ökad förståelse för långvariga symtom efter covid-19-infektion.

Möjliga följder och risker med att delta i studien
Då studien inte innehåller några fysiska ingrepp eller annan behandling, föreligger ingen risk för obehag eller smärta. Att svara på frågor om sin egen hälsa kan upplevas som integritetsintrång eller känslomässig påverkan. Vi använder en säker tjänst för lagring av dina svar. Du erbjuds möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på enkäten. Du erbjuds att kontakta ansvarig forskare angående frågor eller problem som uppstår relaterat till enkäten.

Obs! Om du känner dig sjuk i dagsläget uppmanar vi dig att söka sjukvård eller mer information på 1177.se. Detta är en forskningsstudie där vi följer upp en stor mängd personer som tidigare testats för SARS-CoV-2 och vi har ingen möjlighet att följa upp och behandla enskilda deltagares aktuella hälsotillstånd.

Vad händer med mina uppgifter?
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer be dig besvara en enkät om din aktuella hälsa samt uppgifter om de symtom som gjorde att du testades för covid-19. Du kommer till enkäten genom att längre ner på denna sida logga in på 1177 med ditt Bank-ID.

Observera att det endast går att nå enkäten från den här sidan, då den är helt frikopplad från din personliga sida på 1177 Vårdguiden. Genom att du loggar in med Bank-ID får vi tillgång till ditt personnummer så att vi kan hämta följande uppgifter från Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset:

  • Provtagningsdatum, resultatet av analys av viruset SARS-CoV-2 i de prov som du har lämnat via din arbetsgivare (om det var positivt eller negativt, samt mängden virus i provet, så kallat Ct-värde) till och med att vi tar bort enkäten från 1177.
  • Svar på test för antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, om du har lämnat ett sådant, till och med att enkäten tas bort från 1177. Vi kommer inte att ta del av några andra provsvar som eventuellt finns sparade från dig.

Databasen innehåller också uppgifter om din arbetsplats och uppgiven bostadsadress då provet registrerades. Vad gäller din arbetsplats kommer vi ta del av vilket sjukhus / kommun / stadsdel (gäller endast dig som arbetar i Göteborg) din verksamhet tillhör. Vad gäller din bostadsadress kommer vi endast ta del av de två första siffrorna i ditt postnummer för att veta vilket postnummerområde du bor i (t ex Göteborg, Borås, Östra Västra Götaland).

De personuppgifter du lämnar i enkäten kommer lagras krypterat hos Inera AB, som driver 1177 på uppdrag av Sveriges regioner. Dina uppgifter lagras dock helt separerat från din eventuella sjukvårdsjournal hos 1177 och vi har ingen möjlighet att få tillgång till dina övriga uppgifter på 1177. Du kommer själv att kunna se din ifyllda enkät på din sida på 1177 tills dess att vi tar bort enkäten från 1177. Efter att du besvarat enkäten kommer vi att radera dina svar från 1177 och spara dem på en lagringsenhet utan anslutning till Internet.

När datainsamlingen är avslutad, kommer vi genomföra länkning av enkätsvaren till ovan nämnda uppgifter om dig i databasen hos Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Därefter kommer vi skapa en slumpmässigt genererad pseudonym för ditt personnummer. Vi får då en kodnyckel där vi kan länka ditt personnummer till din pseudonym. Denna kodnyckel kommer förvaras i låst utrymme på en lagringsenhet utan anslutning till internet. Några andra av dina personuppgifter (enkätsvar, provsvar) kommer inte att finnas lagrade på eller i fysisk anslutning till denna lagringsenhet. Dina andra personuppgifter sparas istället ihop med din pseudonym. Dessa pseudonymiserade personuppgifter kommer att förvaras i låsta lokaler på stöldskyddsmärkta datorer tillhörande Göteborgs universitet.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla de uppgifter du lämnar i samband med studien skyddas av sekretesslagen och kommer att hanteras i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till dem. Alla data som insamlas sparas till dess att redovisning av resultat skett i skriftlig rapport och eventuell vetenskaplig artikel.

Ansvarig för dina personuppgifter är Utförarstyrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personuppgiftsombud på sjukhuset är för närvarande Susan Lindahl (telnr: 031-3432715). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare Simon Larsson (simon.larsson@vgregion.se). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?
Resultaten från studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift som inte kräver någon prenumeration (så kallad open access). Alla resultat publiceras så att det inte går att identifiera enskilda deltagare. Vi kommer också sprida resultatet av forskningen till media samt till vården och myndigheter som Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vill du ta del av din egen data kan du kontakta ansvarig forskare.

Försäkring och ersättning
Patientförsäkringen (som normalt gäller vid behandling av patienter i Sverige) gäller även deltagare i denna studie. Någon ekonomisk ersättning utgår inte.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är Simon Larsson, läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0722-093 153, simon.larsson@vgregion.se

Samtycke till att delta i studien
Du har nu fått skriftlig information om studien och har ytterligare möjlighet att ställa frågor.

Du får behålla den skriftliga informationen genom att ladda ned pdf-fil med denna text.

Simon Larsson

ST-läkare och forskare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-03-04 01:04