Långvariga symtom hos offentliganställda i Västra Götaland som testats för covid-19

Vi har nu avslutat datainsamlingen och tackar alla som deltagit i studien

Detta är en uppföljande studie till den studie som pågick januari-mars 2021 och som undersökte långvariga symtom hos offentliganställda i Västra Götaland som testats för covid-19. I denna studie undersöks om symtomen har förändrats över tid. Även hälsan hos personer inte hade haft covid-19 vid den första enkäten men som har smittats sedan föregående studie undersöks.

Vi är väldigt tacksamma för att så många deltagare tog sig tid att svara på frågorna i vår första enkät som genomfördes i januari-mars 2021! Mer än 14 000 personer deltog i studien och resultat har hittills publicerats i två artiklar med open access. Vi har bland annat funnit att förlorat lukt- och smaksinne var det symtom som var starkast kopplat till att ha haft covid-19 men flera ytterligare symtom var kopplade till att ha haft covid-19, även 12 veckor efter att man blivit smittad.

Nu genomför vi en uppföljande studie drygt två år efter den första. Även här har vi gjort en enkät om eventuella aktuella symtom, deras svårighetsgrad och hur de påverkar dig i vardagen. Vi vill bland annat följa upp om symtomen har förändrats över tid och undersöka hälsan hos personer inte hade haft covid-19 vid den första enkäten men som har smittats sedan föregående studie.

Läs forskningspersonsinformationen nedan för mer utförlig information om vad ditt deltagande innebär. 

Det går också bra att kontakta ansvarig forskare Simon Larsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på telefon 0722-09 31 53 eller e-post simon.larsson@vgregion.se.

Du har tidigare deltagit i en studie om långvariga symtom efter covid-19-infektion. Vi vill fråga dig om du vill delta i en uppföljningsstudie. Här får du information om studien och om vad det innebär att delta. Har du frågor om informationen nedan, kan du kontakta ansvarig forskare Simon Larsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset på telefon 0722-09 31 53 eller på mejladress simon.larsson@vgregion.se

Forskningspersonsinformation

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Under covid-19-pandemin har det uppmärksammats att vissa som drabbats av covid-19 kan få långvariga besvär, vanligen kallat postcovid (tidigare långtidscovid).

Inom Västra Götalandsregionen erbjöds från och med slutet av mars 2020 medarbetare att testa sig även vid lindriga symtom för att undvika onödig sjukfrånvaro. Det innebär en möjlighet att i efterhand studera långsiktiga effekter av covid-19 hos personer som inte blivit så sjuka att de behövt vård.
Syftet med studien är att undersöka hur vanligt det är med långvariga hälsobesvär efter genomgången infektion med viruset SARS-CoV-2 (covid-19, nya coronaviruset) samt att förstå mer om vilka som får besvär, vilka symtom som förekommer och om de påverkar det dagliga livet.

Du tillfrågas om deltagande eftersom du som deltagare i en tidigare studie gjord i januari-mars 2021 angett att du kan tänka dig att delta i ytterligare studier om covid-19. Ditt deltagande är lika viktigt oavsett om du haft covid-19 eller inte, och oavsett hur sjuk du har varit eller är nu. Vi vill kunna jämföra personer som haft covid-19 med personer som inte har haft covid-19 och därför är det viktigt för oss att även de som inte haft covid-19 deltar i studien. Vi vill också jämföra dem som fått lite respektive mycket besvär av infektionen. Genom denna uppföljande studie kommer vi att kunna se det långsiktiga förloppet efter en covid-19-infektion. Vi kommer också kunna jämföra symtom före och efter covid-19-infektion hos dem som inte haft infektion vid den tidigare studien. Vi kommer också kunna se förloppet av symtom hos de som aldrig haft covid-19.

Forskningshuvudman för projektet är Västra Götalandsregionen. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2021-03786.

Hur går projektet till?

Du kommer att få genomföra en enkät med ett antal frågor om din aktuella hälsa och hur du fungerar i din vardag. Enkäten innehåller också några frågor om tillfället då du testades för SARS-CoV-2. Enkäten görs elektroniskt på din mobiltelefon eller dator genom att du loggar in med Bank-ID på 1177 Vårdguiden. Du får ett antal frågor där du kan välja mellan olika svarsalternativ. Det finns även möjlighet att lämna kommentarer. Vi räknar med att enkäten tar 5-15 minuter att genomföra. När enkäten har skickats iväg är ditt deltagande i studien avslutat.

Om du deltar i studien kommer du att få förfrågan om att delta i en uppföljande enkät om cirka ett år. Du kan när som helst ange om du inte längre vill delta. Den här typen av uppföljning sker normalt inte i vården, men är viktig för att få ökad förståelse för långvariga symtom efter covid-19-infektion.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Då studien inte innebär några fysiska ingrepp eller annan behandling, föreligger ingen risk för obehag eller smärta. Att svara på frågor om sin egen hälsa kan upplevas som integritetsintrång eller känslomässig påverkan. Vi använder en säker tjänst för lagring av dina svar. Du erbjuds möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på enkäten. Du erbjuds att kontakta ansvarig forskare angående frågor eller problem som uppstår relaterat till enkäten.
 
Obs! Om du känner dig sjuk i dagsläget uppmanar vi dig att söka sjukvård eller mer information på 1177.se. Detta är en forskningsstudie där vi följer upp en stor mängd personer som tidigare testats för SARS-CoV-2 och vi har ingen möjlighet att följa upp och behandla enskilda deltagares aktuella hälsotillstånd.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer be dig besvara en enkät om din aktuella hälsa samt uppgifter om de symtom som gjorde att du testades för covid-19. Du kommer till enkäten genom att logga in på 1177 med ditt Bank-ID via länken på studiens hemsida.
 
Observera att det endast går att nå enkäten via länken på den här sidan, då den är helt frikopplad från din personliga sida på 1177 Vårdguiden. Genom att du loggar in med Bank-ID får vi tillgång till ditt personnummer så att vi kan hämta följande uppgifter från Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset:
 
Provtagningsdatum och resultat av PCR- eller antigenanalys för viruset SARS-CoV-2 (om det var positivt eller negativt, samt mängden virus i provet, så kallat Ct-värde) till och med att vi tar bort enkäten från 1177.
Svar på test för antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, om du har lämnat ett sådant, till och med att enkäten tas bort från 1177. Vi kommer inte att ta del av några andra provsvar som eventuellt finns sparade från dig.
 
Utöver dina svar på enkäterna i studien och data kring provresultat kommer dina resultat från den tidigare studien du deltagit i (Långvariga symtom efter covid-19-infektion bland personal i Västra Götalandsregionen) att användas i denna studie.
 
De personuppgifter du lämnar i enkäten kommer lagras krypterat hos Inera AB, som driver 1177 på uppdrag av Sveriges regioner. Dina uppgifter lagras dock helt separerat från din eventuella sjukvårdsjournal hos 1177 och vi har ingen möjlighet att få tillgång till dina övriga uppgifter på 1177. Efter att du besvarat enkäten kommer vi att radera dina svar från 1177 och spara dem på en lagringsenhet utan anslutning till Internet.
 
När datainsamlingen är avslutad, kommer vi genomföra länkning av enkätsvaren till ovan nämnda uppgifter om dig i databasen hos Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Därefter kommer vi skapa en slumpmässigt genererad pseudonym för ditt personnummer. Vi får då en kodnyckel där vi kan länka ditt personnummer till din pseudonym. Denna kodnyckel kommer förvaras i låst utrymme på en lagringsenhet utan anslutning till internet. Några andra av dina personuppgifter (enkätsvar, provsvar) kommer inte att finnas lagrade på eller i fysisk anslutning till denna lagringsenhet. Dina andra personuppgifter sparas istället ihop med din pseudonym och kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
 
Alla de uppgifter du lämnar i samband med studien skyddas av sekretesslagen och kommer att hanteras i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till dem. Alla data som insamlas sparas i tio år.
 
Ansvarig för dina personuppgifter är Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare: Simon Larsson (simon.larsson@vgregion.se, 0722-09 31 53). Dataskyddsombud nås på Dataskyddsombud, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Telefon 031-343 27 15. E-post: sahlgrenska.universitetssjukhuset.dso@vgregion.se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultaten från studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift som inte kräver någon prenumeration (så kallad open access). Alla resultat publiceras så att det inte går att identifiera enskilda deltagare. Vi kommer också sprida resultatet av forskningen till media samt till vården och myndigheter som Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vill du ta del av din egen data kan du kontakta ansvarig forskare.

Försäkring och ersättning

Patientförsäkringen (som normalt gäller vid behandling av patienter i Sverige) gäller även deltagare i denna studie. Någon ekonomisk ersättning utgår inte.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Ansvariga för projektet

Ansvarig för studien är Simon Larsson, läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, telefon 0722-09 31 53, e-post: simon.larsson@vgregion.se

Samtycke till att delta i studien

Du har nu fått skriftlig information om studien och har ytterligare möjlighet att ställa frågor. 

Ladda ner forskningspersonsinformationen

Ladda ner forskningspersonsinformationen som ett dokument

Simon Larsson

ST-läkare och forskare

Telefonnummer