Projekt OPTIMIZE – två tekniker för förbättrad behandling

Projektet utvecklar två tekniker som ska kunna ersätta lugnande medel under operationer och automatiskt mäta patienters vätskebalans.

Logotype för Interreg som anger att projektet medfinansieras av Europeiska unionen
Forsknings- och innovationsprojektet OPTIMIZE ska utveckla och testa två teknologier för sjukvården som kan bidra till att minska läkemedelskonsumtionen under operationer och hjälpa till att reglera patienternas vätskebalans.

I samband med och efter en operation kan komplikationer uppstå på grund av biverkningar från medicinering eller felaktigt uppskattad vätskebalans. Komplikationer i samband med kroppens hantering av läkemedel och vätskereglering kan till exempel vara svängningar i blodtryck, andningsproblem, urinvägsinfektioner och försenad rehabilitering.

Om dessa komplikationer kan undvikas kan inneliggande tid för sjukvård förkortas, rehabiliteringstiden kan förkortas och patienten kan få ett bättre behandlingsförlopp och en bättre upplevelse.

I detta dansk-svenska forskningsprojekt är målet att utveckla och testa två teknologier för sjukvården:

Virtual Reality-upplevelser som ersättning för lugnande läkemedel under vakna operationer

Vid så kallade vakenoperationer är bara en del av kroppen sövd, och patienten är vaken och kan höra vad som pågår. Patienter som genomgår en knäoperation eller handoperation kommer vanligtvis att vara vakna under operationen.

Att ligga vaken under en operation och tappa kontrollen över sin egen kropp kan vara en orolig upplevelse och många patienter behöver därför lugnande mediciner. Läkemedlet kan ge biverkningar som andningsproblem och lågt blodtryck. Särskilt för de många äldre patienter som ofta lider av andra sjukdomar kan lugnande mediciner vara svåra att reglera och är därför förknippade med fler risker. Detta ger patienten längre tid i återhämtningsdelen.

Syftet med denna del av projektet är att testa om lugnande medicin under en vaken operation kan ersättas av Virtual Reality-upplevelser som kan avleda patienternas uppmärksamhet.

Under operationen bär patienten glasögon och hörlurar och upplever en virtuell verklighet med bilder, ljud eller andra stimuli och upplever därmed inte själva operationen utan får en upplevelse av en långt trevligare helhetsmiljö.

Den primära målgruppen för denna del av projektet är äldre över 65 år.

Automatisk vätskemätning

Vätskebalansen är avgörande för patienternas tillstånd och återhämtning. Störningar i vätskebalansen kan leda till långvarig sjukhusvistelse, komplikationer eller i värsta fall dödsfall.

Överhydrering ökar dödligheten med 60-80 % hos patienter med blodförgiftning, hjärnblödning och vid hjärtsjukdomar. Efter en operation orsakar överhydrering komplikationer och långvarig sjukhusvistelse. Vätskebrist ökar risken för förstoppning, urinvägsinfektioner och fallolyckor. Noggrann övervakning av vätskebalansen är avgörande för att patienterna ska få rätt vård och behandling samt för att förebygga komplikationer.

I många fall är vätskeövervakningen dock oprecis. Sjuksköterskorna observerar manuellt patientens vätskeintag och utsöndring och dokumenterar det i den elektroniska patientjournalen. Nuvarande praxis är dock ofullständig och felaktig, eftersom manuell mätning ofta baseras på gissningar.

Målet för denna del av projektet är att utveckla ett automatiskt vätskebalansövervakningssystem som gör mätningarna mer exakta och mindre tidskrävande.

Kontakt

Ansvarig forskare: 

Pether Jildenstål, Universitetslektor och Docent
pether.jildenstal@vgregion.se
Telefon: 031-342 10 00

Mer om projektet

Projektet pågår mellan december 2022 och november 2025 och stöttas av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Projektpartners