Neuropsykiatrisk utredning barn och ungdom

Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom har som uppgift att utreda orsaken till barns svårigheter och att skapa förståelse för deras sätt att fungera. Sådan förståelse kan vara viktig för att få rätt bemötande och hjälp under uppväxten.
Ofta leder utredningen fram till att man kan sätta ett namn på svårigheterna i form av en diagnos. I andra fall kan man istället utesluta en diagnos som man som förälder kanske gått och funderat på att barnet eller den unge kan ha. Båda resultaten är betydelsefulla för framtida hjälp.

Så går det till

Utredningen görs i samband med ett antal besök vid mottagningen. Inför första besöket önskar vi att barnets förälder/föräldrar godkänner att vi får rekvirera kopior på journaler från tidigare kontakter med hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vi får information om t ex vilka utredningar barnet tidigare varit med om.

Vid det första besöket träffar familjen som regel den för utredningen ansvarige läkaren. Detta besök tar ungefär 1½ timme. Läkaren gör en intervju om barnets hälsotillstånd, utveckling och aktuella problem. Ofta görs vid detta besök också en vanlig läkarundersökning och en bedömning av barnets motorik. Däremot sker aldrig någon provtagning vid detta besök. Om det är svårt att tala öppet om barnet när barnet är närvarande ges möjlighet för ett läkarbesök då endast föräldrarna är närvarande.


Inför ett andra läkarbesök önskar vi att föräldrarna besvarar frågeformulär om barnets utveckling och beteende. Det ger föräldrarna möjlighet att hemma tänka igenom barnets svårigheter och starka sidor vilket sedan ger underlag för samtalet med läkaren. Ibland kan besöket planeras så att föräldrarna träffar läkaren samtidigt som t ex en psykolog träffar barnet.

 En psykolog gör observationer av barnets sätt att fungera och testar barnets utveckling inom olika områden. För detta krävs oftast minst två besök vid kliniken. Behovet av förälders medverkan vid testningen beror bland annat på barnets ålder. 
I många fall deltar också en av klinikens pedagoger i utredningen. Man kan t ex behöva testa barnets läsutveckling, samtala med barnets förskollärare/lärare om barnets förskole-/skolsituation eller observera barnet i förskolan/skolan vid ett besök där. Ett sådant besök gör det också möjligt att se hur förskolan/skolan ordnat det för barnet.
Ibland finns behov av medicinsk utredning. Enklare provtagning kan göras vid mottagninge. Om det behövs mer utförliga undersökningar görs de på barnsjukhus.

Efter undersökningen

Hur presenteras resultaten?

Resultaten av utredningen presenteras vid ett besök där barnets föräldrar träffar dem som gjort utredningen. Här diskuteras hur man kan förstå barnets svårigheter, eventuella diagnoser och hur hjälpinsatser bör vara utformade. Barnet ges också möjlighet att få samtala om utredningen och dess resultat. Ofta behöver information om resultaten också ges till andra för barnet viktiga personer, t ex personal i förskola och skola. Detta görs vid en konferens på mottagningen där föräldrar och representanter för förskola/skola deltar.

Vad händer efter utredningen?

Efter att vi avslutat utredningen kan det finnas behov av uppföljning och ytterligare rådgivning. Det kan ibland ske hos den läkare eller mottagning varifrån remissen skrevs. Andra barn och familjer kan behöva insatser av det slag som kan ges inom Habiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I vissa fall behövs någon form av stödåtgärd eller behandling som vi på mottagningen har särskilt stor kunskap om. I dessa fall blir det uppföljande kontakter med mottagningen.
Vart kan man vända sig under väntetiden?
Om man behöver hjälp under väntetiden vänder man sig i första hand till den mottagning som skrev remissen. Om problemen blir så stora att man behöver omedelbar hjälp kan man vända sig till akutmottagning inom BUP eller Barnmedicinsk verksamhet.