Remissanvisning

Avdelning 369 är en nationellt högspecialiserad behandlingsenhet för patienter med svårbehandlat självskadebeteende - Västra Götalandsregionen. Behandling vid självskadeenheten förutsätter ett tätt samarbete med patientens ordinarie öppenvård och tillgång till DBT på hemkliniken. Enheten tar därför emot remisser från PAL i öppenvård, i samråd med representant för DBT-teamet på hemkliniken/hemregionen.

Kriterier för kontakt med enheten:

 • Ett eller flera av följande finns: självskadebeteende, livshotande beteende,
  upprepade suicidförsök
 • Behandlingsförsök med evidensbaserade metoder har gjorts
 • Öppenvårdskontakt finns och planeras bestå under och efter behandling
 • Boende eller plan för framtida boendesituation finns
 • Adekvata utredningar är gjorda (se nedan)
 • Patienten bejakar remiss till 369

Remissens innehåll:

 • Självskadebeteende:
  -Typ av självskada, debut, frekvens, funktion, utlösande faktorer, skyddsfaktorer
 • Psykiatrisk diagnostik:
 • Personlighetssyndrom (ex. EIPS)
 • Neuropsykiatri – utredning bifogas om möjligt
 • Ätstörning: debut, aktuell status, BMI
 • PTSD
 • Missbruk/beroende – aktuell status
 • Övrig psykiatrisk problematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Tidigare erhållen evidensbaserad psykoterapeutisk behandling och effekt (exempelvis DBT, MBT, ERGT), aktuella hinder för behandling i öppenvård
 • Somatiska diagnoser
 • Socialt:
  -Boendesituation, socialt nätverk, sysselsättning/försörjning, hotbild
 • ADL
 • Förekomst av hot/våld
 • Patientens motivation till kontakt med avdelning 369
 • Kontaktuppgifter till ansvarig behandlare, läkare samt enhetschef på remitterande mottagning
 • Aktuell medicinlista

Remissen skickas till:


Remissportalen
413 45 Göteborg