Stegvis vård

På vår mottagning arbetar vi enligt en evidensbaserad modell som kallas ”Stegvis Vård”. Det innebär att behandlingen är indelad i fyra steg, som var och ett har ett avsett mål och syfte som är relevant för dina svårigheter.

Stegen inleds och slutar med en individuell vårdplanering som innehåller problem- och målformulering. Tillsammans utvärderar vi kontinuerligt hur behandlingen går och om den fungerar för dig. I början och i slutet på varje steg utvärderar vi och gör en ny planering. Förhoppningsvis mår du så pass bra att vi då kan avsluta vår kontakt.

Steg 1 - Psykoedukation 

I detta steg uppmuntras du ta ett stort ansvar för din egen behandling genom att bättre förstå hur du fungerar som person samt öka din kunskap och få information om din sjukdom för att öka förmågan till egenvård. I steget ingår flera insatser som oftast erbjuds parallellt:

Personlighetsutredning

Syftet med utredning är att öka förståelsen för din problematik och förbereda en eventuell behandling hos oss. Utredningen består av samtal om din bakgrund, dina problem och dina mål men också av skattningsskalor. När utredningen är klar kommer vi att gå igenom resultaten tillsammans med dig och titta på om våra behandlingar kan vara till hjälp för dig.

Psykoedukativ grupp

Med en diagnos kommer många frågor och tankar, både för dig och dina anhöriga. Målsättningen med denna insats är att du ska få ökad kunskap om personlighetssyndrom och dess behandling samt öka kunskapen för hur du kan hantera dina känslor, vara aktiv trots psykiska symtom och hur du kan hantera kriser. Målet är att öka förmågan att ta hand om dig och ditt liv, öka din trygghet och stärka din situation genom ökade färdigheter. I utbildning erbjuds också informationsträffar för anhöriga. Utbildning ges i grupp på mottagningen, en gång i veckan under 8 veckor.

Medicinsk bedömning

Läkemedel används inte i första hand för behandling av personlighetssyndrom. De kan eventuellt användas för att lindra psykiska symtom som exempelvis nedstämdhet, ångest eller psykotiska symtom. Syftet med bedömningen är att kartlägga vilka mediciner du har och göra en plan för hur du tryggt och säkert kan använda dem. Detta kallas för läkemedelsgenomgång respektive förskrivningsplan.

Steg 2 – Intensivbehandling

Steg 2 inleds av en ny vårdplanering och målformulering. Steget innefattar tidsbegränsade behandlingar som syftar till att lindra dina symtom och öka din autonomi samt självkontroll. Behandlingarna ges i grupp, i digital form eller som fysiska möten.

UP – Unified Protocol

UP är ett KBT-behandlingsprogram som riktar sig till individer med flera psykiska besvär där problem med känsloreglering är central (t.ex. ångest, depression, panikångest, tvång, ältande, ätstörningssymtom, social fobi, personlighetssyndrom). Gruppen ges 1,5 timmar per vecka under 12 veckor. Gruppen består av ca 10 patienter och leds av två terapeuter. 1 gång i veckan kan du få digital hjälp med hemuppgifter. Att under veckorna öva på det som gås igenom under grupptillfällena är en central del i behandlingen.

Liksom annan kognitiv beteendeterapi (KBT) grundas UP på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på hur du hanterar dina känslor. Ett centralt KBT-antagande är att beteenden, tankar och känslor är nära förbundna med varandra och att förändring av exempelvis beteenden leder till förändring i tankar och känslor. Termen ”dialektisk” innebär fokus på exempelvis motsatserna ”acceptans och förändring”, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hon befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg/färdigheter till förändring.

DBT - Färdighetsträning

Dialektisk beteendeterapi i gruppbaserad färdighetsträning syftar till att lära dig hantera och stå ut med svåra känslor utan att ta till destruktiva beteenden. Gruppen pågår i 10 veckor.

Steg 3 – Extensiv behandling

Steg 3 innefattar evidensbaserade behandlingar som ofta är en kombination av grupp- och individuell behandling som ges under 1-2 år. Behandlingen inriktar sig till individer med svår personlighetsproblematik och/eller allvarlig självdestruktivitet. Även detta steg inleds av en ny vårdplanering och målformulering.

MBT - Mentaliseringsbaserad terapi

MBT är en samtalsterapi riktad mot svårigheter med emotionell instabilitet och självbild. I behandlingen arbetar vi med att över tid öka förmågan att förstå och hantera vårt eget inre liv och våra känslor, att få en mer sammanhållen identitetsupplevelse och att bättre förstå andra människors inre. Behandling föregås av en 8 veckor lång introduktionskurs. Under efterföljande 18 månader träffas vi veckovis för både grupp- och individualterapi. Behandlingen innefattar veckovisa grupp- och individuella sessioner i tre terminer.

DBT-Standard

Dialektisk beteendeterapi Standard innefattar färdighetsträning i grupp en dag i veckan under 24 veckor samt 30st individuella samtal parallellt.

Liksom annan kognitiv beteendeterapi (KBT) grundas DBT på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på hur du hanterar dina känslor. Ett centralt KBT-antagande är att beteenden, tankar och känslor är nära förbundna med varandra och att förändring av exempelvis beteenden leder till förändring i tankar och känslor. Termen ”dialektisk” innebär fokus på exempelvis motsatserna ”acceptans och förändring”, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hon befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg/färdigheter till förändring.

DBT-SS – Dialektisk beteendeterapi Skill System

DBT-SS bygger på Standard DBT, men är mer anpassad för individer med kognitiva svårigheter och problembeteenden. Behandlingen ges i grupp 2 gång i veckan under ca 1 år och kan innefatta anhörig- och nätverksträffar.

ISTDP – Intensive short-term dynamic psychotherapy

ISTDP är en terapiform som syftar till att undersöka försvar som står i vägen för livet som du vill leva, hjälpa dig att komma i kontakt med de känslor som försvaren blockerar samt uppmärksamma och hantera ångestreaktioner. Behandlingen som ges på mottagningen riktar sig främst till dig med personlighetssyndrom präglad av undvikande, rädsla och ängslighet. Efter en inledande intervju består den första delen av behandlingen ångestreglering i grupp vid 8 tillfällen, därefter följer gruppbehandling vid 20 tillfällen parallellt med individuell behandling på 25 tillfällen. 

Steg 4 – Eftervård

Booster i DBT 

En gång i månaden (max efter 2 år sedan avslutad DBT-behandling).

MBT-uppföljning 

Efter fullgången MBT Standard, 4 samtal under 6 månader.

Intensiv gruppbehandling 

För stabilisering utifrån psykoedukation och problemlösning

Konsultation/korttidsuppföljning

Medicinskkonsultation vid försämring, graviditet eller försämring hos patient efter förlossning/små barn.

* MBT-Eftervård ges till de patienter som genomgått fullgången MBT i Steg 4.   

** MBT-introduktion erbjuds patienter som bedömts lämpliga för MBT-behandling i Steg 4.  

 

Chatta med Liv