Information inför ditt besök på ME och CFS-mottagning 1 Östra

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Centralkassan eller använd dig av Självincheckningstjänsten via Mobilt BankID.
  • För information om aktuella patientavgifter, se Patientavgifter i Västra Götaland

Kallelse till bedömningssamtal

Första besöket du gör på ME och CFS-mottagningen syftar oftast till att samla information för en helhetsbedömning av din situation och din symtombild. Det utförs ett diagnostiskt samtal och ofta även en fysisk undersökning.

Bedömningskonferens

Efter det första besöket träffas vi i teamet och diskuterar gemensamt fram en plan. Ett utfall av bedömningskonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för symtomstabiliserande insatser på ME och CFS-mottagningen. Det kan också bli aktuellt med fördjupad bedömning hos fler yrkeskategorier då en tvärprofessionell bedömning ofta ligger till grund för beslut om diagnos och behandling.

I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på ME och CFS-mottagningen skrivs ett underlag med råd till den som skrev remissen för fortsatt utredning, behandling eller hjälp till andra insatser närmre hemorten. Oavsett beslut så blir du personligt informerad. 

Möjliga behandlingsinsatser på ME och CFS-mottagningen

  • Läkarbesök
  • Sköterskebesök
  • Bedömning av psykolog
  • Fysioterapeutbesök
  • Arbetsterapeutbesök
  • Symtomstabiliserande insatser i grupp

Möjliga behandlingsinsatser på ME och CFS-mottagningen är samtal med läkare, insättning eller justering av symtomlindrande läkemedel tillsammans med läkare och/eller sjuksköterska, bedömning och insatser hos fysioterapeut, bedömning och insatser hos arbetsterapeut eller bedömning hos psykolog.

Fokus för en behandling på ME och CFS-mottagningen är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din vardag. Vi arbetar interdisciplinärt med fokus symtomstabiliserande insatser genom bland annat pacing och vardagsrevision.

För att behandlingen skall kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till dina symtom och att du är öppen för att lära dig mer om de. ME/CFS är ofta svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett liv med så mycket livskvalitet som möjligt.

ME och CFS-mottagningen ansvarar inte för sjukskrivning eller andra intyg. Det är därför viktigt att du som patient har fortsatt kontakt med den läkare som skrev remissen. Efter att vi har avslutat insatserna utgår ett utförligt remissvar med information och råd till din ordinarie läkare för fortsatt omhändertagande.